Organizacija posjeta u zdravstvenim ustanovama

886 0

Preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo oko pristupa posjetiteljima te organizacije posjeta u bolničkim ustanovama.

Trijaža
Za omogućavanje posjeta pacijentima na bolničkom liječenju potrebno je definirati stroga pravila ulaska posjetitelja u ustanovu:

  • svi posjetitelji obavezno moraju proći trijažu prije ulaza u bolnicu gdje će im se izmjeriti tjelesna temperatura i uzeti epidemiološka anamneza
  • u slučaju da je tjelesna temperatura posjetitelja 37,2°C i viša posjetitelj neće moći ući u zdravstvenu ustanovu
  • po mjerenju tjelesne temperature posjetitelju se uzima epidemiološka anamneza koja obuhvaća sljedeća pitanja:

Imate li ukućana koji je u samoizolaciji?
Jeste li boravili unutar prethodnih 14 dana u područjima zahvaćenim koronavirusom SARS-CoV-2?
Jeste li u proteklih 14 dana imali kontakt s pacijentom/ osobom zaraženom SARS-CoV-2 virusom, odnosno pacijentom/ osobom koja ima ili je imala COVID-19?
Imate li neki od sljedećih simptoma: temperatura, kašalj, nedostatak zraka, grlobolja, curenje nosa

  • točnost u epidemiološkoj anamnezi osoba potvrđuje vlastoručnim potpisom prilikom trijaže.

Nošenje maske
Posjetitelji trebaju donijeti medicinsku masku koju će nositi cijelo vrijeme boravka u zdravstvenoj ustanovi.

Vrijeme trajanja posjete
Kod planiranja posjeta potrebno je prilagoditi vrijeme trajanja posjeta mogućnostima i posebnostima pojedinih ustrojbenih cjelina ustanove i potrebama pacijenata, o čemu će uprava zdravstvene ustanove način odvijanja posjeta usuglasiti s voditeljima pojedinih ustrojbenih cjelina. Također, prilikom planiranja posjeta na dječjim odjelima te posjeta teško bolesnim i/ili nepokretnim pacijentima, potrebno je uzeti u obzir specifičnost dobi i potreba pojedinog djeteta, odnosno potreba pojedinog pacijenta te prilagoditi vrijeme trajanja posjeta u skladu s prethodno navedenim preporukama koliko je to moguće.

Učestalost posjeta
Preporučuje se da pacijentu u jednom danu dođe jedna bliska osoba u posjetu u trajanju koje će odrediti uprava zdravstvene ustanove u dogovoru s voditeljima ustrojbenih jedinica, pri tome pazeći da se vrijeme trajanja posjete ograniči na nužni minimum.

Redoslijed posjeta
Preporučuje se u sobu pustiti naizmjenično jednog po jednog posjetitelja, prema planu posjeta, a ovisno o broju pacijenata trenutno smještenih u sobi.

Evidencija posjetitelja
Nužno je voditi evidenciju posjetitelja (ime, prezime, kontakt telefon, vrijeme dolaska i odlaska) u svakoj ustrojebnoj jedinici u kojoj su smješteni pacijenti. Na odjelima zdravstvenih ustanova potrebno je naći prikladno mjesto za vođenje evidencije posjeta i provedbu dezinfekcije ruku posjetitelja. Prije ulaska u sobu pacijenta posjetitelj se javlja medicinskoj sestri/ medicinskom tehničaru na odjelu radi upisivanja u evidenciju posjetitelja,

Dezinfekcija ruku
Nakon upisivanja u evidenciju, u prisutnosti zdravstvenog djelatnika posjetitelj dezinficira ruke, a prije nego što će ući u sobu pacijenta kojem ide u posjetu. Prije odlaska s odjela posjetitelj treba dezinficirati ruke.

Related Post