Raspisan natječaj za gradske stipendije – rok 21. studeni

1237 0

NOVA GRADIŠKA – Grad Nova Gradiška raspisao je javni natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima i studentima školske/akademske 2019./2020. godine s područja grada Nova Gradiške. Rok natječaja je 15 dana od dana objave i ističe 21. studenog.

Povjerenstvo dodjelu stipendija

KLASA: 602 – 04/19 – 01/02

URBROJ: 2178/1502-19-3

Nova Gradiška, 6. studeni 2019.

Na temelju članka 15. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Novogradiški glasnik“ broj 8/18. i 4/19.), Povjerenstvo za dodjelu stipendija grada Nove Gradiške na prijedlog  Gradonačelnika Grada Nove Gradiške, raspisuje

 

                                         JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija redovitim učenicima/studentima školske/akademske 2019./2020. godine   s područja grada Nove Gradiške

I

Za školsku/akademsku 2019./2020. godinu Grad Nova Gradiška dodijelit će za:

UČENIKE   6 stipendije za učenike srednjih škola koji se školuju za deficitarna zanimanja

STUDENTE

3 stipendije za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja

4 stipendije za studente temeljem školskog/akademskog uspjeha

1 stipendiju za studente nadarene sportaše.

II

Stipendije se dodjeljuju za školovanje u srednjim školama izvan grada Nove Gradiške u   Republici Hrvatskoj i za studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.

III

Visina stipendije iznosi:

 • za učenike 800,00 kuna mjesečno
 • za studente 1.000,00 kuna mjesečno

IV

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju za dodjelu stipendija imaju redovni učenici i

studenti za vrijeme trajanja školovanja, a koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području grada Nove Gradiške,
 • da ima status redovnog učenika srednje škole izvan grada Nove Gradiške u RH,
 • da ima status redovnog studenta u RH,
 • da student koji prvi put upisuje akademsku godinu nije stariji od 22 godine života,
 • da nemaju odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koje ima

obilježje stipendije,

 • da im ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj po članu kućanstva

mjesečno ne prelazi 70% proračunske osnovice u prethodnoj kalendarskoj godini

(2.328, 20 kn)

 • da je učenik/student koji se prijavljuje po osnovi deficitarnosti postigao opći uspjeh u prethodne dvije godine obrazovanja, odnosno prethodne godine i to:

– učenik u visini prosječne ocjene 4,0 i više

– student u visini prosječne ocjene 3,5 i više za 3. i 4. razred u srednjoj školi i 3,0

te više za svaku akademsku godinu,

Deficitarna zanimanja su:

Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski – vozač motornog vozila/vozačica motornog vozila, bravar/bravarica, zavarivač/zavarivačica, monter i obrađivač rezanjem i deformacijom/monterka i obrađivačica rezanjem i deformacijom, obrađivač odvajanjem materijala/obrađivačica odvajanjem materijala, zidar/zidarica, tesar/tesarica, keramičar-oblagač/keramičarka-oblagačica, armirač/armiračica, fasader/fasaderka, konobar/konobarica, kuhar/kuharica, instalater grijanja i klimatizacije/instalaterka grijanja

i klimatizcije, elektroinstalater/elektroinstalaterka, plinoinstalater/plinoinstalaterka,

vodoinstalater/vodoinstalaterka, ličilac-soboslikar/ličiteljica-soboslikarica, mesar/mesarica, stolar/stolarica, slastičar/slastičarka, pekar/pekarica, autolakirer/autolakirerica, autolimar/autolimarica,  automehaničar/automehaničarka, autoolektričar/autoelektričarka, automehatroničar/automehatroničarka, obrađivač lima/obrađivačica lima, izolater/izolaterka, dimnjačar/dimnačarka, CNC operater/CNC operaterka, monter suhe gradnje/monterka suhe gradnje.

Četverogodišnji srednjoškolski – dentalni tehničar/dentalna tehničarka, medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka.

Stručni studij: strojarstvo, građevinarstvo, elektrotehnika.

Sveučilišni studij: medicina, farmacija, sestrinstvo, dentalna medicina, strojarstvo, elektrotehnika, građevinarstvo, informatika, računarstvo, matematika, pedagogija,psihologija, rehabilitacija, logopedija, socijalna pedagogija, germanistika, anglistika, šumarstvo, drvna tehnologija, fizika, kemija, arhitektura, geodezija i geoinformatika.

 • da je student koji se prijavljuje po osnovi školskog/akademskog uspjeha postigao opći uspjeh u prethodne dvije godine obrazovanja, odnosno prethodne godine i to:

– student u visini prosječne ocjene 4,5 i više za 3. i 4.razred u srednjoj školi te 3,0 i

više za svaku akademsku godinu.

 • da je student –nadareni sportaš ostvario opći uspjeh u prethodne dvije godine

obrazovanja, odnosno prethodne godine i to:

– student u visini prosječne ocjene 4,00 i više za 3. i 4. razred u srednjoj školi te

3,00 i više za svaku akademsku godinu.

V

Kriteriji za dodjelu stipendija po osnovi deficitarnosti su:

– deficitarnost zanimanja

– opći uspjeh

– natjecanja, nagrade, priznanja

– materijalni status

– socijalni status

– sudjelovanje roditelja/staratelja u Domovinskom ratu

3

Kriteriji za dodjelu stipendija po osnovi školskog/akademskog uspjeha su:

– opći uspjeh

– natjecanja, nagrade, priznanja

– materijalni status

– socijalni status

– sudjelovanje roditelja/staratelja u Domovinskom ratu

Kriteriji za dodjelu stipendija studentima nadarenim sportašima su:

– postignuti sportski rezultati.

– opći uspjeh,

– materijali status,

– socijalni status

– sudjelovanje roditelja-staratelja u Domovinskom ratu,

VI

Prijave se podnose popunjavanjem obrasca koji se može dobiti u Uredu za gradsku samoupravu Grada Nove Gradiške, Trg kralja Tomislava br. 1. soba 50, II kat ili na web stranici Grada Nove Gradiške (www.novagradiska.hr). Popunjene prijave i dokumentacija predaju se osobno u Uredu za gradsku samoupravu radnim

danom u vremenu od 8,00 do 14,00 sati ili putem pošte s naznakom na koju vrstu natječaja se kandidat prijavljuje na adresu:

Grad Nova Gradiška

Povjerenstvu za dodjelu stipendija Grada Nove Gradiška

Trg kralja Tomislava br. 1., 35400 Nova Gradiška

NEPOTPUNO POPUNJENE I NE POTPISANE PRIJAVE NEĆE SE UZETI U

RAZMATRANJE.

VII

Uz prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • potvrdu o prebivalištu izdanu od MUP-a,
 • domovnicu (preslika),
 • potvrdu o upisu na redovno školovanje u 2019././2020.,
 • svjedodžbe zadnja dva razreda školovanja (za učenike srednje škole i studente prve godine), a studenti viših godina potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija,
 • službene potvrde o prosjeku primanja članova zajedničkog domaćinstva u prethodna tri mjeseca ili potvrdu nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu porezne uprave za prethodnu godinu za članove zajedničkog domaćinstva koji ostvaruju prihod obavljanjem samostalne djelatnosti
 • uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
 • potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu roditelja – staratelja izdanu od

nadležnog Ureda za obranu ili Policijske uprave,

 • dokaz o drugim socijalnim prilikama (bez jednog ili oba roditelja-staratelja, iz

obitelji sa troje ili više djece koja se školuju ili uzdržavaju).

4

VIII

Rok natječaja je 15 dana od dana objave.

IX

Nakon isteka roka za podnošenje prijave Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Nove Gradiške u skladu sa Odlukom o stipendiranju učenika i studenata utvrditi će Prijedlog liste prioriteta za dodjelu stipendija.

Prijedlog Liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Nova Gradiška objaviti će se na web stranici Grada Nove Gradiške i putem obavijesti kandidatima.

U roku od 8 dana od objavljivanja Liste prioriteta kandidat može podnijeti pismeni prigovor na Listu.

Prigovor se upućuje Gradonačelniku putem Ureda za gradsku samoupravu.

Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna.

X

Stipendija se vraća ako stipendist bez opravdanog razloga ne završi godinu za koju se stipendira.

XI

Nakon završetka Natječaja priloženi dokumenti se ne vraćaju kandidatima.

PREDSJEDNIK

Borislav Vidošić, v,r.

Related Post