ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA USVOJILA PRORAČUN ZA 2011. GODINU

1029 0

U ŽUPANIJSKOJ KASI 151 MILIJUN KUNA ŠTO JE ZA 5,5 MILIJUNA KUNA MANJE U ODNOSU NA OVU GODINU

SLAVONSKI BROD, 16. prosinac 2010. – Županijska skupština danas je pod predsjedanjem predsjednika Zdravka Sočkovića ,uz osam prihvaćenih amandmana (teških oko 500 tisuća

kuna), većinom glasova usvojila je Proračun Brodsko-posavske županije za 2011. godinu. U raspravi je naglašeno da je ovaj temeljni dokument za iduću godinu pripreman u okruženju globalne financijske krize. Zbog toga je i Županija, kao i sve ostale jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj, morala konzervativnije i opreznije pristupiti procjeni prihoda za 2011. godinu, te mjerama racionalizacije smanjiti proračunsku potrošnju. Proračun Brodsko-posavske županije za 2011. godinu temelji se na nekoliko dokumenata -Zakonu o proračunu, Smjernicama Vlade Republike Hrvatske i Uputama za izradu Proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2011- 2013. godine Ministarstva financija.

 

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA ZA 2011. GODINU

 

Prihodi i primici Proračuna za 2011. godinu kalkulirani su u ukupnoj svoti od 149.649.589 kuna (plus 500 tisuća amandmani) što u odnosu na 2010 . godinu predstavlja smanjenje za 3,55 % ili 5.500.873,39 kuna. Planirani su u skladu s osnovnim pokazateljima makroekonomske politike, te realnim procjenama kretanja zajedničkih poreza u 2011. godini . Pretežiti dio, odnosno137.175.229,07 kn (plus 500 tisuća amandmani) ili čak91,7 % odnosi se na prihode poslovanja, na primitke od prodaje nefinancijske imovine 3,2% ili 4.800.000,00 kn, dok se na primitke od financijske imovine i zaduživanja odnosi 7.674.360,24 kn, ili 5,1 % ukupno planiranih prihoda i primitaka Županijskog proračuna za 2011. godinu. Budući se vrlo značajan dio proračuna odnosi na financiranje decentraliziranih funkcija i to 70.655.061,59 kuna , i u 2011. godini izuzetna pažnja morati će se pokloniti nastavku provođenja projekta decentralizacije. Sukladno utvrđenim minimalnim standardima, sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za Brodsko-posavsku županiju u 2011. godini bit će smanjena u odnosu na plan za 2010. godinu za ukupno 11.742.553,41 kuna ili 14,25%, odnosno bit će svedena na razinu od 85,75 % plana za 2010. godinu. Najveća smanjenja odnose se na kapitalne investicije, koje su u odnosu na plan za 2010. godinu smanjene za 31,2 % odnosno svedene na razinu od 68,8 % plana za 2010. godinu. Razvidno da se za financiranje decentraliziranih funkcija u 2011. godini planira utrošiti 70.655.061,59 kuna, od čega će približno samo oko 8.818.920,00 kn(12,5 %) biti realizirano dodatnim učešćem Županije u porezu i prirezu na dohodak, dok će preostalih 61.836.141,59 kn Županija potraživati iz Fonda za izravnavanje.

 

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA ZA 2011. GODINU

Ukupni rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od143.039.200,29 kn, što je za 2,1 milijun kuna ili 1,46 % manje u odnosu na plan rashoda i izdataka za 2010. godinu. Razlika između planiranih prihoda i primitaka, odnosno planiranih rashoda i izdataka predstavlja anticipirani manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u 2010. godini, za koji se, sukladno zakonu, u 2011. godini mora osigurati pokriće na prihodovnoj strani proračuna.

Planirani iznos prihoda i primitaka za 2011. godinu (umanjen za pretpostavljeni manjak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke 2011. godine) od 143.039.200,29 kn bit će usmjeren u proračunsku potrošnju na način da će rashodi poslovanja (tekući rashodi) apsorbirati121.699.178,78kn% ili 85,1 % , rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14,6 % ili 20.900.021,51 kn, dok je za izdatke za nefinancijsku imovinu i otplate zajmova u 2011. godini planirana proračunska potrošnja od preostalih 440.000,00 kn ili 0,3 %.

Rekapitulirajući proračunsku potrošnju po razdjelima može se konstatirati da će čak 40,1 % svih raspoloživih prihoda/primitaka utrošiti u razdjelu obrazovanja, športa i kulture,u razdjelu zdravstva i socijalne skrbi (21,6%), 6,3 %na području komunalnog gospodarstva i zaštite okoliša, poljoprivrede 3,0 %, a na području gospodarstva oko 6,3%.

Za normalno funkcioniranje županijskih upravnih tijela utrošit će se ukupno 19,1 % svih raspoloživih prihoda, dok će ostali razdjeli imati znatno manju participaciju u proračunskoj potrošnji 2011. godine. Analizirajući planiranu proračunsku potrošnju u 2011. godini po funkcijskoj klasifikaciji može se tvrditi da će pretežiti dio biti usmjeren u obrazovanje (34,2%), opće javne usluge (22,0 %), ekonomske poslove (8,6 %), zdravstvo (11,8%), rekreaciju, religiju i kulturu (5,9 %), socijalnu zaštitu (9,8 % ) itd.

Predlagač proračuna župan Danijel Marušić naglasio je da su osnovne značajke Proračuna za 2011. godinu, pored ranije spomenutih formalno-tehničkih promjena slijedeći elementi: zakonske, ugovorne i kreditne obveze, rashodi poslovanja proračunskih korisnika, započeti kapitalni projekti i subvencije. – Nastavak financiranja svih ranije započetih projekata, poglavito onih čije bi zaustavljanje izazvalo štetne posljedice. Tu, pored ostalih, mislimo prije svega na prijevoz učenika srednjih škola, koji i u 2011. godini nastavljamo sufinancirati zajedno s općinama, ali sa znatno većim sredstvima (oko 2,2 milijuna kuna);. Za sufinanciranje visokog školstva (Učiteljski fakultet) u 2011. godini planiramo utrošiti 1,8 milijuna kuna, što je za Županijski proračun značajno opterećenje koje smo morali prihvatiti zbog izostanka potpore Grada Slavonskog Broda ; Smatramo da je proračun dostatno socijalno osjetljiv, što potkrepljujemo činjenicom da je za područje socijalne skrbi planirano preko 12,8 milijuna kuna. Pored postojećih programa nastavljamo s programom pomoći socijalno ugroženim kategorijama umirovljenika započetim u 2010. godini ; Smatramo da je proračun i razvojan u granicama naših financijskih mogućnosti, što potkrepljujemo činjenicom da pored postojećih uvodimo i nove projekte (npr. “Žene na tržištu rada”, Projekti iz operativnog programa za regionalnu konkurentnost isl.).

Argument da je Proračun i dostatno razvojan nalazi se u indeksima rasta pojedinih gospodarskih grana u odnosu na plan Proračuna za 2010. godinu (komunalno gospodarstvo indeks 165, gospodarstvo indeks 125,) ; Budući da je na području primjene Zakona o javnoj nabavi prisutno intenziviranje aktivnosti obvezne izobrazbe na koju upućuje spomenuti Zakon, nužno je da se i ovom području posveti posebna pozornost. Rekapitulirajući možemo još jednom reći da smo Proračun za 2011. godinu planirali izuzetno realno, oprezno i štedljivo, ali s dozom umjerenog optimizma, jer ekonomsku recesiju smatramo privremenom situacijom koju zajednički moramo prevladati, a pri tom ne umanjujući osnovna prava naših građana koja im po zakonu pripadaju. Projekti i programi koji će sasvim sigurno biti u središtu zanimanja i konkretnih aktivnosti izvršne i predstavničke vlasti u Brodsko-posavskoj županiji, a od neposrednog su interesa za sve građane Županije su: -Plinofikacija u svim općinama u kojima još nije započeta, a temeljem koncesija koje će se dodijeliti najpovoljnijim ponuditeljima,

– Razvoj zdravstva putem osposobljavanja i stvaranja neophodnih uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga na što višim standardima i u tom smislu ustrojavanje županijske bolnice kao drugog ranga u Slavonskom Brodu i bolnice četvrtog ranga u Novoj Gradiški. Nastojanja će biti usmjerena na početak izgradnje bolničke poliklinike u Slavonskom Brodu, nabava kapitalnih medicinskih i drugih aparata u bolnicama, poticanje razvoja obiteljske medicine putem dodijeljenih koncesija, izgradnja nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo u Novoj Gradiški itd.

– U području cestogradnje osigurat će se sredstva za planirane lokalne i županijske ceste na području županije, te u okviru nadležnosti djelovati na početku radova na državnim cestama (podvožnjak ispod pruge u Osječkoj ulici, južna obilaznica Nova Gradiška i sl). -Ulaganja u vodoopskrbu započeta ranijih godina nastavit će se i u slijedećoj, osobito u Istočni regionalni vodovod Sikirevci, zatim Zapadni regionalni vodovod Davor i dr.

– Poticanje rješavanja pitanja odvodnje i izgradnje kolektorskog sustava u svim jedinicama lokalne samouprave koje su takve projekte donijele i kandidirale prema različitim izvorima financiranja.

– U 2011. godini Županija će donijeti i Program održavanja kanalske mreže trećeg i četvrtog reda sve u funkciji prevencije šteta od elementarnih nepogoda (poplave, tuča, suše itd.). -Sustavno rješavanje odlaganja otpada napokon će započeti u 2011. godini putem posebne tvrtke koju smo osnovali i vjerujemo u profitabilnost djelatnosti te tvrtke.

– Posebna pozornost u kontinuitetu usmjerava se u razvoj visokog školstva, prvenstveno onih institucija koje već djeluju na području Županije. U tom pravcu podržat će se projekti Veleučilišta za prerastanje u petogodišnji studij sukladno Bolonjskoj deklaraciji, te uvođenje i novih programskih studija na Veleučilištu. Poticanje svih aktivnosti za osamostaljenje Učiteljskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Ulaganje u školovanje i dalje je jedna od zadaća ove Županije u smislu odobravanja stipendija, financijskih potpora i drugih vidova pomoći studentima i polaznicima poslijediplomskih studija, sve u cilju stvaranja vlastitih kadrova za nove izazove. Sve nabrojane aktivnosti, projekti i programi imaju za cilj doprinijeti što uravnoteženijem razvoju gradova i općina na području Brodsko-posavske županije – kazao je župan Danijel Marušić.  

Related Post