JAVNI POZIV: Općina Staro Petrovo Selo dodjeljuje 50.000 kuna mladim obiteljima za rješavanja stambenog pitanja

1156 0

Cilj je poticanje povratka, ostanka i naseljavanja stanovništva na području Općine Staro Petrovo Selo  u svrhu demografske revitalizacije. Za mjeru poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji Općina će u 2022. godini izdvojiti 600.000 kuna

Foto Slavonski.hr

STARO PETROVO SELO – Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Staro Petrovo Selo (Službeni glasnik Općine Staro Petrovo Selo br.08/20) i članka 38. Statuta Općine Staro Petrovo Selo („Službeni glasnik Općine Staro Petrovo Selo“ 02/2018, 04/2018, 01/2021) objavljuje se JAVNI POZIV za dostavu prijava za korištenje sredstava iz Proračuna Općine Staro Petrovo Selo za 2022. godinu za poticanje na području Općine Staro Petrovo Selo

1) PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za korištenje sredstava iz Proračuna Općine Staro Petrovo Selo za 2022. godinu za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Staro Petrovo Selo propisanih Programom mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Staro Petrovo Selo (Službeni glasnik Općine Staro Petrovo Selo br.08/20) (u daljnjem tekstu: Program).

Cilj ovog Javnog poziva je poticanje povratka, ostanka i naseljavanja stanovništva na području Općine Staro Petrovo Selo, a sve u svrhu demografske revitalizacije. Mjera poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji koja je predmet ovog Javnog poziva je:

Mjera 1. Financijska pomoć za kupnju stambenog objekta (kuće ili stana) na području Općine Staro Petrovo Selo

Ukupna raspoloživa sredstva za financijsku pomoć za poticanje rješavanja stambenog u okviru ovog Javnog poziva iznose najviše 600.000,00 kuna.

Korisniku će se prema ovom Javnom pozivu dodijeliti iznos financijske pomoći u iznosu od 50.000,00 kuna.

Općina Staro Petrovo Selo zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi i prije odobravanja mjere, a i nakon potpisivanja Ugovora o financijskoj pomoći. Sredstva se dodjeljuju redoslijedom zaprimanja zahtjeva do iskorištenja svih sredstava osiguranih u Proračunu za tu stavku.

2) KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici mjere iz ovog javnog poziva su mlade obitelji. Mladom obitelji u smislu ovog Programa, smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni drug i djeca ukoliko ih imaju, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug nisu navršili 45 godina života prije nego je raspisan javni poziv.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je kupovinom stambenog objekta postao suvlasnikom na kupljenoj nekretnini zajedno sa svojim bračnim drugom, u jednakim suvlasničkim udjelima.

Korisnicima mjere se sredstva mogu isplatiti ukoliko ne postoji dugovanje po bilo kojoj osnovi prema Općini Staro Petrovo Selo.

3) MJERE POTICANJA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI

Mjera 1. Financijska pomoć za kupnju stambenog objekta na području Općine Staro Petrovo

Selo. Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva, koji kupi stambeni objekt (kuću ili stan) koji se nalazi na području Općine Staro Petrovo Selo, i to isključivo radi kupnje prve nekretnine stjecanjem vlasništva nad istom.

Podnositelj zahtjeva, koji je kupio stambeni objekt na području Općine Staro Petrovo Selo ikupovinom postao njegovim vlasnikom i to od dana objave „Javnog poziva za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Staro Petrovo Selo u 2022. godini“, kao i godinu dana prije objave javnog poziva, može ostvariti pomoć za kupnju na ime subvencije kupoprodajne cijene u iznosu od 50.000,00 kuna, na temelju valjano zaključenog kupoprodajnog ugovora uz uvjet da isti ugovor nije zaključen s članovima obitelji(srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u pobočnoj do četvrtog stupnja) podnositelja zahtjeva i njegovog bračnog druga.

Bitan preduvjet korištenja ove mjere da podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug te drugi članovi njihove obitelji, a koji žive u zajedničkom kućanstvu, nisu do dana raspisivanja javnog poziva, vlasnici/suvlasnici neke nekretnine (građevinskog zemljišta, stambenog ili poslovnog prostora) na području Republike Hrvatske ili da istu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili.

Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć/subvencija za kupnju stambenogo bjekta na području Općine Staro Petrovo Selo i time postao Korisnikom ovog Programa, dužan je sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresu kupljenog stambenog objekta u roku 6 mjeseci od zaključenja kupoprodajnog ugovora te zadržati to prebivalište slijedećih 10 godina. Izuzetak od obveze zadržavanja prebivališta mogu imati djeca korisnika ukoliko se u međuvremenu osamostale ili osnuju svoje obitelji.

Podnositelj zahtjeva odnosno Korisnik ovog Programa dužan je, po učinjenom dostaviti tražene potvrde / uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u Općinu Staro Petrovo Selo.

Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć/subvencija za kupnju stambenog objekta i koji je time postao Korisnikom ovog Programa mjera dužan je dostaviti dokaz o uknjižbi vlasništava u zemljišne knjige u roku 30 dana od dana zaključenja Ugovora o financijskoj pomoći /subvencija za kupnju stambenog objekta.

Instrument osiguranja

Korisnik Programa koji je vlasnik kupljene nekretnine ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati kupljenu nekretninu za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć/subvenciju u roku od 10 godina od dana zaključenja Ugovora o financijskoj pomoći.

Ukoliko Korisnik programa otuđi nekretninu iz svog vlasništva u gore navedenom roku, Ugovor za dodjelu financijske pomoći/subvencije smatrat će se raskinutim te će Korisnik biti u obvezi izvršiti povrat dodijeljene financijske pomoći/subvencije u cjelokupnom iznosu Općini Staro Petrovo Selo.

Korisnik ovog Programa mjera obvezan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske pomoći / subvencije dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva iznos odobrene financijske pomoći/subvencije u korist Općine Staro Petrovo

Selo te po potpisu ugovora, a prije isplate sredstava ishoditi u zemljišnim knjigama zabilježbu zabrane otuđenja kupljene nekretnine na rok od 10 godina.

Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:

– da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji u propisanim rokovima,

– ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za dodjelu financijske pomoći /subvencije,

– ukoliko podnositelj ne zadrži prebivalište u roku određenom ovim Programom,

– ukoliko podnositelj postupa protivno smislu Javnog poziva,

– ukoliko podnositelj otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju kupovinu je primio financijsku

pomoć/subvenciju u roku određenom ovim Javnim pozivom,

– ukoliko podnositelj ne dostavi dokaz o uknjižbi vlasništva u zemljišne knjige u roku 30 dana od dana zaključenja Ugovora o financijskoj pomoći.

Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja vraća se po proteku 10 godina od dana od kada je Korisnik prvi puta prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć/subvenciju i pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora i Programa.

Mjera 2. Financijska pomoć za gradnju stambenog objekta na području Općine Staro Petrovo Selo

Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva, koji gradi stambeni objekt (kuću)koji se nalazi na području Općine Staro Petrovo Selo, i to isključivo radi stjecanjem vlasništva nad istom.

Bitan preduvjet korištenja ove mjere da podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug te drugi članovi njihove obitelji, a koji žive u zajedničkom kućanstvu, nisu do dana raspisivanja javnog poziva, vlasnici/suvlasnici neke nekretnine (građevinskog zemljišta, stambenog ili poslovnog prostora) na području Republike Hrvatske ili da istu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili.

Podnositelj zahtjeva, koji je vlasnik građevinskog zemljišta, a namjerava graditi obiteljsku kuću (stambeni objekt) na području Općine Staro Petrovo Selo može ostvariti pomoć za gradnju u iznosu od 50.000,00 kuna od dana objave „Javnog poziva za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Staro Petrovo Selo ako gradnja iste nije započeta ili ako je gradnja iste započeta u razdoblju od najviše godinu dana prije objave javnog poziva.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je suvlasnik na nekretnini zajedno sa svojim bračnim drugom, u jednakim suvlasničkim udjelima.

Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.

Prijava na ovu mjeru je moguća tijekom cijele godine dok je raspisan javni poziv ili do iskorištenja sredstava planiranih u jednoj proračunskoj godini.

Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć/subvencija za gradnju obiteljske kuće i koji je time postao Korisnikom ovog Programa mjera, dužan je ishoditi građevinsku dozvolu za stambeni objekt na predmetnom zemljištu.

Podnositelj zahtjeva je dužan u roku 4 godine od zaključenja ugovora o financiranju završiti građevinu te sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi novonastale obiteljske kuće i zadržati to prebivalište slijedećih 6 godina. Izuzetak od obveze zadržavanja prebivališta mogu imati djeca korisnika ukoliko se u međuvremenu osamostale ili osnuju svoje obitelji.

Potpora je jednokratna po obitelji odnosno po stambenom objektu i ne može se kombinirati s drugom mjerom iz ovog Programa.

Prijava za ovu mjeru se može podnositi po raspisanom javnom pozivu tijekom tekuće godine ili do iskorištenja predviđenih sredstava za tu proračunsku godinu.

Podnositelj zahtjeva odnosno Korisnik ovog Programa dužan je, po učinjenom, dostaviti tražene potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u Općinu Staro Petrovo Selo.

Općina Staro Petrovo Selo zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi i prije odobravanja mjere, a i nakon potpisivanja Ugovora o financijskoj pomoći.

Instrument osiguranja

Korisnik ovog Programa dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvencije dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva iznos odobrene financijske pomoći/subvencije, u korist Općine Staro Petrovo Selo.

Korisnik Programa koji je vlasnik izgrađene nekretnine ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati nekretninu za čiju izgradnju je primio financijsku pomoć/subvenciju u roku od 10 godina od dana od dana zaključenja Ugovora o financijskoj pomoći.

Ukoliko Korisnik programa otuđi nekretninu iz svog vlasništva u gore navedenom roku, Ugovor za dodjelu financijske pomoći/subvencije smatrat će se raskinutim te će Korisnik biti u obvezi izvršiti povrat dodijeljene financijske pomoći/subvencije u cjelokupnom iznosu Općini Staro Petrovo Selo.

Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:

– da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji u propisanim rokovima,

– ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za dodjelu financijske pomoći /subvencije,

– ukoliko podnositelj ne zadrži prebivalište u roku određenom ovim Programom,

– ukoliko podnositelj postupa protivno smislu Javnog poziva koji će se raspisati po ovom Programu,

– ukoliko podnositelj otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju izgradnju je primio financijsku pomoć/subvenciju u roku određenom ovim Programom.

Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja vraća se po proteku 10 godina od dana od kada je Korisnik prvi puta prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć/subvenciju i pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora i Programa.

 

4) POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK PRIJAVE

 1. prijava za Mjeru 1., ili Mjeru 2.,
 2. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga,
 3. potvrda bračnog statusa,
 4. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnine (prema mjestu

prebivališta),

 1. uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretninu (prema mjestu

prebivališta),

 1. potvrdu nadležne Porezne uprave o prometu nekretnina za sebe i bračnog druga,
 2. izvadak iz zemljišnih knjiga za stambeni objekt (ili građevinsko zemljište na kojem će se

graditi stambeni objekt) koji je predmet zahtjeva,

 1. izjava suvlasnika (Obrazac 2) – ako je primjenjivo,
 2. preslika valjanog kupoprodajnog ugovora za stambeni objekt,
 3. presliku akta za građenje (ili rješenja o izvedenom stanju),
 4. izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 3),
 5. izjava o promjeni prebivališta (Obrazac 4),
 6. izjava da nekretnina nije stečena od srodnika (Obrazac 5),
 7. izjava da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova obitelji te da podnositelj zahtjeva ni drugi član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu na području RH (izjava ovjerena kod javnog bilježnika) (Obrazac 6),
 8. izjavu korisnika da će prije isplate sredstava ishoditi u zemljišnim knjigama zabilježbu zabrane otuđenja kupljene nekretnine na rok od 10 godina, (Obrazac 7),
 9. preslika ugovora o kupoprodaji stambenog objekta ili građevinskog zemljišta,
 10. potvrdu da nema dugovanja prema Općini Staro Petrovo Selo,
 11. i drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba dostavljanja.

Odluku o odobrenju financijske pomoći donosi Općinski načelnik po svakom zahtjevu na prijedlog Povjerenstva za dodjelu financijske pomoći.

Prijava za korištenje sredstava po Javnom pozivu podnose se do 31.12.2022. godine odnosno do iskorištenja sredstava za ovu proračunsku godinu te uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanim obrascima koje zainteresirani mogu dobiti u Općini Staro Petrovo Selo, Trg kralja Tomislava 2, 35420 Staro Petrovo Selo ili preuzeti na internetskim stranicama www.staropetrovoselo.hr, a ispunjena prijava za korištenje sredstava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu: Općini Staro Petrovo Selo, Trg kralja Tomislava 2, 35420 Staro Petrovo Selo.

OPĆINSKI NAČELNIK  Nikola Denis, univ.bacc.oec.

 

 

Related Post