REAGIRANJE

1813 0

Dostavljamo Vam demanti netočnih i nepotpunih informacija koje su objavljene u članku novinara Drage Hedla, objavljenog u Jutarnjem listu od 2. kolovoza 2012.g. na stranici br. 7, pod naslovom “SDP-ovac podmetnuo Vladi lažiranu odluku

Gradskog vijeća”, a koji je objavljen i na stranicama portala SB plus i Radio Psunja d.o.o. Nova Gradiška.

 

Gradonačelnik nije “uzeo” ni 10 milijuna eura niti 10 milijuna kuna kako piše cijenjeni novinar već nastoji kroz sredstva zaduženja Grada pokrenuti gospodarski razvoj i dugoročno riješiti pitanje nezaposlenosti. Konkretno, planiranim zaduživanjem za ukupno 10 milijuna kuna, od čega jedan milijun kuna za izgradnju komunalne infrastrukture u Industrijskom parku Nova Gradiška te 9 milijuna kuna za izgradnju proizvodnih hala – sve to za potrebe realizacije 3. faze projekta Panonski zeleni industrijski park – potpuno bi se i dugoročno riješila nezaposlenost građana Nove Gradiške i šireg područja.

 

Niti gradonačelnik niti predsjednik Gradskog vijeća u niti jednom od dokumenata koji se odnose na postupak davanja suglasnosti Vlade RH za zaduživanje Grada Nove Gradiške nisu podmetnuli nikakvu “lažiranu odluku Gradskog vijeća”! Potpuna i točna informacija je sljedeća. U proračunu Grada za 2012.g., usvojenom na 21. sjednici Gradskog vijeća od 27. prosinca 2011.g., izrijekom su u rashodovnoj strani proračuna navedena zaduživanja za Kapitalni projekt: Razvojna agencija Nova Gradiška – izgradnja Proizvodnog parka” (9 milijuna kuna) te za Kapitalni projekt: nerazvrstane ceste (jedan milijun kuna) o čemu se na istoj sjednici Gradskog vijeća vodila i rasprava koja je vidljiva iz zapisnika sa sjednice. Proračun je objavljen u Novogradiškom glasniku, službenom glasilu Grada Nova Gradiška, br. 8/11 te na službenim web stranicama Grada.

 

Na istoj sjednici Gradskog vijeća donesena je i Odluka o izvršavanju proračuna za 2012.g. koja je također javno objavljena a u čl. 17, stavak 2 izrijekom se navodi da se Grad Nova Gradiška u 2012.g. može zadužiti u ukupnoj svoti do 10 milijuna kuna.

 

Dalje, prema čl. 5 Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne/regionalne samouprave Grad Nova Gradiška je u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi proveo postupak javne nabave investicijskog kredita za izgradnju komunalne infrastrukture i proizvodnih hala u Industrijskom parku Nova Gradiška te je u tom postupku 6. travnja 2012.g. donesena i Odluka o odabiru.

 

Kako bi ta odluka postala izvršna, odnosno, kako bi se sklopio ugovor o javnoj nabavi, potrebno je ishoditi suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o postupku zaduživanja i davanja jamstava predsjednik Gradskog vijeća je temeljem usvojenog gradskog proračuna sa sjednice Gradskog vijeća od 27. prosinca 2011.g. potpisao ranije usvojenu odluku o zaduživanju pozivajući se pri tome na Odluku o izvršenju proračuna kojom se dozvoljava zaduživanje Grada za 10 milijuna kuna te je ta odluka – nakon provedenog postupka javne nabave – priložena zahtjevu Grada za suglasnost Vlade, sa nadnevkom 11. travnja 2012.g.

 

Dakle, nije riječ o nikakvoj “izmišljenoj sjednici Gradskog vijeća” i “falsifikatu koji je podmetnut ministru”. “Sporna” odluka samo konstatira činjenice i služi realizaciji već donesenih i usvojenih odluka i akata Gradskog vijeća.

 

Na žalost, gospodarski razvoj grada i poboljšanje uvjeta života građana rješavanjem pitanja nezaposlenosti na razne su načine predmet već trogodišnje medijske kampanje kojom se bez obzira na štetu koja se pri tome čini Gradu i građanima, želi omesti i spriječiti.

 

U tu negativnu kampanju, pokušavaju se uvući i drugi. Ekipa koja je “informirala” Vašeg cijenjenog novinara je poznata građanima Nove Gradiške – Đurđa Aleksić, glavna i odgovorna urednica novogradiške radijske kuće koja je dobro poznata istražnim i pravosudnim institucijama grada i šire u vrijeme dok je bila uposlenica Hrvatskog radija Radio postaje Nova Gradiška – danas u stečaju sa preko 3,5 milijuna kuna utvrđenih dubioza – u tvrtki u kojoj je Grad Nova Gradiška imao poslovnog udjela i u kojoj je pokrenuo postupak raščišćavanja kriminala – od zloupotrebe ovlasti u poslovanju i falsificiranju dokumenata do krađe i pronevjere. Kriminalističke obrade su završene u četiri predmeta – ostali predmeti su u obradi – i u tijeku su kazneni postupci po osnovi tri podignute optužnice.

 

Željko Siladi sa kojim je Đurđa Aleksić u vanbračnoj zajednici ujedno i vlasnik radijske kuće u kojoj je danas uposlena; također i predsjednik Općinske organizacije SDP-a Okučani, bivši je carinik, suspendiran zbog niza propusta u radu i protiv kojeg se vodi kazneni postupak povezan sa poslovima koje je obavljao.

 

Miroslav Šokić, član SDP-a, građevinarac i poduzetnik, zatražio je i dobio svu financijsku pomoć Grada i pomoć gradonačelnika Nove Gradiške u trenutku kada mu je obiteljska situacija bila najteža.

 

To su informatori “pouzdanih” i “provjerenih” informacije koje je ovo društvo ponudilo Vašem novinaru o radu i “kriminalnim aktivnostima lokalne vlasti i njenih čelnika”

 

U prilogu dostavljamo

 

1. Obrazloženje zahtjeva za suglasnost za odobrenje kredita

 

2. Slika informativnog ručka ekipe i novinara na kojem su prikupljene informacije

 

 

OBRAZLOŽENJE ZAHTJEVA ZA SUGLASNOST ZA DOBIVANJE KREDITA

 

Grad Nova Gradiška Programom razvoja gospodarstva Grada Nove Gradiške u razdoblju 2002-2015. realizira projekt Razvojna agencija Nova Gradiška – Industrijski park kao strateški razvojni program. Projekt je u potpunosti usklađen sa strateškim razvojnim planovima Grada, Brodsko-posavske županije i Republike Hrvatske.

 

Proračunom Grada Nova Gradiška za 2012. godinu, klasa:400-06/11-01/08, urbroj:2178/15-04-01-11-03 od 27. prosinca 2011.godine i Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Nove Gradiška za 2012. godinu klasa:400-06/11-01/07, urbroj:2178/15-01-11-1 od 27. prosinca 2011. godine, člankom 17. planirano je zaduživanje Grada Nove Gradiške u 2012. godini u iznosu od 10.000.000,00 kuna.

 

Navedenim sredstvima financirala bi se izgradnja komunalne infrastrukture (rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području grada u iznosu 1.000.000,00 kn) čime bi se izjednačio komunalni standard u neuređenim ulicama, poboljšali uvjeti života stanovništva te riješili prometni problemi, kao i nastavak opremanja Industrijskog parka Nova Gradiška komunalnom infrastrukturom (vodoopskrba, vodoodvodnja, opskrba električnom energijom, cestovna infrastruktura) i izgradnje proizvodne hale u iznosu od 9.000.000,00 kn.

 

Izgradnja pomenute proizvodne hale, osim za smještaj poslovno-proizvodnih sadržaja, stvorili bi se preduvjeti za djelovanje Centra za provođenje obuke u kojem bi se kroz prilagođene radionice i provođenje stručnih osposobljavanja nadograđivale vještine i znanja radne snage na području novih tehnologija s posebnim naglaskom na poboljšanje ekološke i ekonomske učinkovitosti u upravljanju zaštitom okoliša i prirodnim resursima, a u cilju razvijanja lokalnog tržišta rada koje bi privuklo nove ulagače.

 

Predmetna ulaganja omogućila bi nastavak realizacije projekta Industrijski park Nova Gradiška kojim su stvoreni optimalni uvjeti za ulaganja domaćih i stranih investitora u tehnološki napredna proizvodna ulaganja u kojem trenutno posluje 11 investitora koji zapošljavaju 250 radnika.

 

Do sada je u navedeni projekt uloženo cca 35.000.000,00 kn i dijelom je financiran iz EU fonda CARDS u iznosu 1.650.000,00 EUR-a, a druga faza Projekta: Tehnološki park IPA III-C (Prilog:K10002) u iznosu 1.140.000 EUR-a sufinancirana je iz IPA programa za nabavku strojeva.

 

U Projektu Razvojna agencija Nova Gradiška – izgradnja proizvodnog parka uključen je i novoplanirani projekt – Panonski zeleni industrijski park (Prilog:K10001). Projekt je vezan uz program Industrijske zone nacionalnog/internacionalnog parka i treća je faza realizacije proizvodnog parka koji je odabran kao jedini regionalni projekt Panonske Hrvatske (NUTS II regije) za dobivanje tehničke pomoći.

 

Procijenjena ukupna vrijednost projekta je 213.769.000,00 kn, od čega su planirana sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu cca 20.000.000,00 EUR-a. Cilj realizacije projekta je promicanje ulaganja u nove projekte i razvoj poduzetništva zasnovanog na inovacijama, znanju i novim tehnologijama, s posebnim naglaskom na efikasno upravljanje okolišem i resursima.

Predloženim programom dugoročno se rješava problem nezaposlenosti Grada I šire okolice.


Napominjemo da se sukladno odredbi članka 87. Zakonu o proračunu, “jedinica lokalne samouprave može zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njenog proračuna a koju potvrdi njeno predstavničko tijelo uz suglasnost Vlade a na prijedlog ministra financija.”

 

Dakle, proračun Grada za 2012.godinu, zajedno sa investicijama koje su potvrđene od strane predstavničkog tijela i planiranim zaduživanjem, usvojen je na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 27. prosinca 2011. godine. “ZA” je glasalo 12 vijećnika a 6 ih je bilo„suzdržanih”. Proračun je objavljen u Novogradiškom glasniku br. 8/11 i nalazi se na službenim stranicama Grada Nova Gradiška i dostupan je svima.

 

Dokaz: Proračun Grada za 2012. godinu zajedno sa projekcijama proračuna za 2013. I 2014. godinu, usvojen na 21. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 27. prosinca 2011. godine.

 

– Na istoj sjednici Gradskog vijeća donesena je i Odluka o izvršavanju proračuna Grada Nova Gradiška za 2012. godinu, klasa: 400-06/11-01/07, urbroj: 2178/15-01-11-1, objavljena u Novogradiškom glasniku br. 8/11. Nalazi se na službenim stranicama Grada Nova Gradiška i dostupna je svima. U članku 17. stavak 2. navodi da se Grad Nova Gradiška u 2012. godini može zadužiti u ukupnoj svoti do 10.000.000,00 kuna, a koja je iskazana u Računu zaduživanja/financiranja proračuna

 

Dokaz: Odluka o izvršavanju proračuna Grada Nova Gradiška za 2012. godinu, klasa: 400-06/11-01/07, urbroj: 2178/15-01-11-1, usvojena na 21. sjednici Gradskog vijeća, održanoj dana 27. prosinca 2011. godine.

 

– Iz zapisnika sa sjednice Gradskog vijeća vidljivo je da se na sjednici Gradskog vijeća raspravljalo o planiranom zaduženju i planiranoj namjeni kredita.

 

Dokaz: Zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća održane dana 27. prosinca 2011. godine

 

– Temeljem usvojenog Proračuna i Odluke o izvršenju proračuna Grada Nova Gradiška za 2012. godinu, Gradonačelnik donosi Plan nabave Grada Nova Gradiška za 2012. godinu, koji je objavljen u Novogradiškom glasniku broj 8/11 i Dopuna plana nabave Grada Nova Gradiška za 2012. godinu, koja je objavljena u Novogradiškom glasniku broj 1/2012. od 16. ožujka 2012. godine

 

Dokaz: Plan nabave Grada Nova Gradiška za 2012. godinu

 

– Člankom 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne / regionalne / samouprave / Narodne novine broj 55/09 i 139/10 / propisano je da Grad prije podnošenja zahtjeva za davanje suglasnosti za zaduživanje uzimanjem kredita mora provesti postupak javne nabave, odnosno imati dokaz o provedenom postupku javne nabave u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Grad Nova Gradiška proveo je postupak javne nabave Investicijskog kredita za izgradnju komunalne infrastrukture i proizvodnih hala u Industrijskom parku u Novoj Gradiški u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi / Narodne novine broj 90/11 /, te je u istom postupku donesena Odluka o odabiru, klasa: 330-05/12-01/01, Urbroj: 2178/15-02-12-5 od 06. travnja 2012. godine.

 

Dokaz: Odluka o odabiru, klasa: 330-05/12-01/01, Urbroj: 2178/15-02-12-5 od 06. travnja 2012. godine zajedno sa natječajnoj dokumentacijom

 

Kako bi navedena odluka postala izvršna, odnosno bio sklopljen ugovor o javnoj nabavi, potrebno je temeljem članka 99. Stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, ishoditi suglasnost Vlade Republike Hrvatske. U prilogu zahtjeva za davanje suglasnosti potrebno je između ostalog priložiti odluku predstavničkog tijela o zaduživanju koja sadrži namjenu investicije i naziv kreditora u skladu sa točkom 5. članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanju jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne / regionalne / samouprave. –

 

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanju jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne / regionalne / samouprave, predsjednik Vijeća je temeljem usvojenog proračuna (odobrenog zaduživanja) sa sjednice Gradskog vijeća održane 27. prosinca 2011. godine potpisao ranije usvojenu odluku o zaduživanju, pozivajući se na Odluku o izvršenju proračuna / članak 17. stavak 2. /, a ne na sjednicu Gradskog vijeća, kojom se dozvoljava zaduživanje grada za 10 milijuna kuna i nakon provedenoga postupka javne nabave, a sa nadnevkom 11. travnja 2012.godine koja je priložena zahtjevu Grada za suglasnost Vlade za navedeno zaduživanje.

 

Dakle, nije riječ o nikakvoj izmišljenoj sjednici Gradskog vijeća, odnosno falsifikatu koji je podmetnut Ministru financija. Sporna odluka samo konstatira činjenice i služi realizaciji već donesenih i usvojenih odluka i akata Gradskog vijeća. Niti klasa Odluke, niti urudžbeni broj Odluke ne vežu se na sjednice Gradskog vijeće.

 

Dokaz: Odluka o zaduživanju Grada Nova Gradiška za izgradnju komunalne infrastrukture i proizvodnih hala u Industrijskom parku u Novoj Gradiški, klasa: 400-06/12-01/01, urbroj: 2178/15-01-12-1 od 11. travnja 2012. godine.

 

U Novoj Gradiški, 02. kolovoz 2012. godine.

 

Gradonačelnik Josip Vuković, dipl.ing.

Related Post

VINCETOVO U MALOJ

Autor - 23/01/2013 0
NOVA GRADIŠKA, 23. siječnja 2013. – Mokro od kiše osvanulo je siječanjsko jutro u usnulim malčanskim vinogradima. Oko podne je…