PREDSTAVLJEN PROJEKT „I naš grad razvrstava otpad“

853 0

Autor Franjo Samardžić

Zakon nalaže što sve moraju poduzeti jedinice lokalne samouprave i građani u zbrinjavanju otpada na kućnom pragu. Koliko će to morati platiti ovisi o njima samima, a kazne su za neodgovorno zbrinjavanje otpada predviđene i za Grad i za građane

NOVA GRADIŠKA 20. ožujka 2019. – Na uvodnoj konferenciji održanoj jučer predstavljen je projekt „I naš grad razvrstava otpad“. O projektu, ali i ukupnom rješavanju zbrinjavanja kućnog otpada u Novoj Gradiški, mjerama koje će se poduzeti u sklopu projekta, te mjerama tvrtke Odlagalište i samih građana govorili su zamjenica gradonačelnika Ivana Trupina, gradonačelnik Vinko Grgić i direktor Odlagališta Marijan Furić.
Poslova, ali i odgovornosti svih aktera je puno

Poslova, ali i odgovornosti svih aktera je puno da bi, kako je najavio gradonačelnik, do 2021. godine imali sve preduvjete za kvalitetno recikliranje, sortiranje i odlaganje otpada, što je i cilj. Citirao je i papu Ivana Pavla koji je kazao „ekološka kriza je ponajprije kriza morala i zbiljski prijezir spram čovjeka“.
-Počeli smo graditi veliku i lijepu priču što se tiče ekologije u našem gradu. Prije dvije godine završena je sanacija odlagališta komunalnog otpada u što je utrošeno oko 40 milijuna kuna. Sada uočavamo da su mnogi gradovi širom Hrvatske tek u početnim fazama realizacije. Krećemo i sa nizom drugih projekata – kazao je gradonačelnik.
Ivana Trupina je pak u cijeloj priči zbrinjavanja otpada istaknula zaštitu okoliša i zdravlja građana. O tome što nalažu zakonski propisi i što će sve morati poduzeti građani u zbrinjavanju otpada na kućnom pragu i koliko će to morati platiti govorio je detaljno Marijan Furić.

Plan gospodarenja otpadom ima za cilj smanjiti ukupnu količinu otpada

-Prema podacima za 2014. godinu prosjek količine otpada koji svaki građanin proizvede u godini dana iznosi 382 kilograma, odnosno dnevno 1,4 kilograma. Kod nas u Novoj Gradiški stanje je puno bolje od prosjeka Hrvatske jer prema podacima za 2018. godinu u našem gradu prikupljeno je 3.292.880 kilograma komunalnog otpada što prema broju stanovnika (14.229) pretpostavlja godišnju proizvodnju otpada po građaninu od 231. kilograma.
Cilj promjene postojećeg stanja u Europskoj uniji je definiran novim modelom gospodarenja otpadom kao rješenje s najboljim učinkom na okoliš koji je prihvatila i Republika Hrvatska. Kako bi zaštitili okoliš i zdravlje trebamo pratiti kroz pet koraka: Sprečavanje nastanka otpada, ponovna uporaba, recikliranje, oporaba i odlaganje preostalog otpada.
Usvajanje novog modela zahtijeva primjenu naših svakodnevnih navika i našeg ponašanja spram otpadom. Stoga je u Novoj Gradiški u suradnji sa dionicima na lokalnoj i državnoj razini pokrenut projekt I naš grad razvrstava otpad koji je po svom sadržaju splet , izobrazbe informativnih aktivnosti koje za cilj imaju graditi svijest i razumijevanje svih žitelja Nove Gradiške o potrebi zaštite okoliša i učinkovitijeg upravljanja resursima, te o važnostima promjene ustaljenih navika za prijelaz sa linearnog na kružno gospodarenje otpadom.
Projekt izborazno-informativnih aktivnosti I naš grad razvrstava otpad u suglasju je sa planom gospodarenja otpadom koji za cilj ima do 2022. godine smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada u našem gradu za 5 posto, na odlagalište dovoziti manje od 25 posto mase proizvedenog komunalnog otpada, odvojeno prikupiti 60 posto proizvedenog komunalnog otpada kao što su papir, staklo, plastika i metal, te odvojeno prikupiti 40 posto mase biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada. Ukupna vrijednost projekta I naš grad razvrstava otpad, koji će se realizirati u razdoblju od veljača 2019. do travnja 2020. godine iznosi 382.964 kune od kojih EU sufinancira 325.000 kuna.
Da bi to mogli napraviti moramo imati određene resurse, tehničke i ljudske. Mi smo jedan od gradova koji je povukao najviše sredstava za reciklažno dvorište u iznosu od oko 7 milijuna kuna od kojih su 4,5 milijuna kuna nepovratna sredstva. Dobili smo više od drugih gradova zato što smo napravili odličan projekt. U ovom trenutku je javna nabava i 9. travnja trebali bi otvoriti ponude. Projektiramo o sortirnicu. Ove godine očekujemo građevinsku dozvolu i početak realizacije. Teoretski do 2021. godine bi mogli imati sve preduvjete za kvalitetno recikliranje, sortiranje i odlaganje otpada što je i naš cilj – kazao je gradonačelnik Vinko Grgić.

Odvajaju se sve korisne komponente iz otpada i uvodi digitalni sustav evidencije

-Gospodarenje otpadom znači odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu gdje ćemo odvajati sve korisne komponente, uvođenje digitalnog sustava evidencije o količinama predanog komunalnog otpada i bio razgradivog komunalnog otpada, te uvođenje nove cijene javne usluge.
Otvaranje reciklažnog dvorišta i upisnik u očevidnik očekuje se sredinom slijedeće godine. Nakon upisa u očevindnik reciklažnog dvorišta svi građani Nove Gradiške moći će bez naknade sve vrste otpada predat u reciklažno dvorište, osim komunalnog otpada i biorazgradivog otpada. Radi se o 48 vrsta otpada koji će građani moći predati .
U zakonu stoji obveza da bi grad i ostale jedinice lokalne samouprave, s kojima imamo ugovor za gospodarenje otpadom, trebali kupiti mobilno reciklažno dvorište. Tvrtka Odlagalište ga je naručila u vrijednosti od 200.000 kuna i svaka tri mjeseca će biti postavljeno u Ljupini, Prvči i Kovačevcu. U to reciklažno dvorište će se moći predati sve vrte otpada.
Zakon traži da se sve korisne komponente odvajaju na kućnom pragu. Zato je i Grad Nova Gradiška iskazao interes za nabavku komunalne opreme preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Radi se o 10.000 novih spremnika koji će, kako planiramo, do kraja godine biti podijeljeni našim korisnicima. Radi se o projektu vrijednom nešto više od 2,5 milijuna kuna, s tim da su 85 posto sredstva iz EU fondova, a 15 posto je u proračunu osigurao Grad Nova Gradiška.
Prije šest mjeseci tvrtka Odlagalište je krenula sa čipiranjem kanti koje je privedeno kraju (98 posto). Ugradili smo opremu za očitavanje čipova na dva komunalna vozila. Sredstva je osigurala tvrtka Odlagalište u iznosu od 250.000 kuna. Nažalost niti Ministarstvo, a ni Fond ne sufinanciraju takvu vrstu opreme. Također, smo kao tvrtka iskazali interes prema Ministarstvu zaštite okoliša i energetske učinkovitosti za nabavku dva komunalna vozila. Sufinanciranje može biti maksimalno do 85 posto. Jedno takvo vozilo košta oko 2 milijuna kuna. Bez komunalne opreme i vozila ne možemo gospodarit na zakonit i ekološki prihvatljiv način.
Nova cijena naknade odvoza kućnog otpada
Krenuli smo u projektiranje sortirnice i kompostane. Do kraja godine ćemo ishodit građevinsku dozvolu i aplicirat projekt prema Ministarstvu i EU fondovima. Ono što je najbitnije i što se često spominje je uvođenje nove cijene komunalne naknade. Mi smo cijenu utvrdili. Službeno smo ju poslali na adrese Grada Nove Gradiške i ostalih jedinica lokalne samouprave, od nekih smo već dobili suglasnost. Bit će fiksna i varijabilna cijena. U fiksni dio cijene ulaze troškovi odvojenog prikupljanja otpada jer svi korisnici, ponavljam to, moraju otpad odvajati na kućnom pragu. Mi to moramo pokupiti bez naknade. Drugi varijabilni dio cijene ići će prema količini odnosno broju dizanja kanti, ovisno da li će to biti jedno, dvaput, triput ili četiri puta u mjesecu. Za početak ćemo ići svaki tjedan po komunalni otpad, odnosno četiri puta mjesečno. To će biti povećanje cijene nekih 30 posto. Vrlo brzo, nakon mjesec, dva ili tri, smanjit ćemo na dva odvoza. To zato što više neće biti potrebe da se ide sakupljat komunalni otpad svaki tjedan jer ga neće biti, a neće ga biti ako budemo savjesni i odvajali ga. Svi će dobiti kante, a dok ne stignu kante građani će dobit vreće. Na taj će se način smanjiti račun odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.

Tko može treba kompostirati biorazgradivi otpad

Po pitanju biorazgradivog otpada bilo bi poželjno da svi naši korisnici koji mogu kompostirat u vlastitom dvorištu to čine. U suprotnom ako mi budemo prikupljali biorazgradivi otpad cijena će biti 25 do 30 kuna veća. Pokušat ćemo naše korisnike osvijestit po pitanju gospodarenja otpadom, a to nalaže i zakon. To se radi zato što po zakonu moramo smanjit količinu otpada koja ide na odlagališta. Referentna godina je 2015. godina. 2017. godine smo trebali smanjiti količinu za 20 posto, u 2018. godini za 26 posto, u 2019. za 34 posto. Ako to ne napravimo Grad i jedinice lokalne samouprave će plaćati naknadu Fondu. Za 2017. i 2018. godinu je 100 kuna, za 2019. i 2020. godinu je 150 kuna, za 2021. i 2022. je 200 kuna. Naprimjer, ako Grad Nova Gradiška ima 3.200 tona otpada godišnje, a ako u 2019. budemo imali 3.100 postoji mogućnost da se 120.000 kuna mora platit Fndu kao kaznu. Svim naši korisnici koji se ne budu pridržavali uputa prema zakonu i mi imamo pravo naplatit kaznu. Neće naši ljudi koji na vozili gledat kakav je otpad u svakoj kanti, ali se može dogodit da inkasator ide sat vremena prije njih i pogleda sadržaj u kanti. Ako nije odgovarajući ostavit će opomenu, a slijedeći put može naplatit kaznu- kazao je Marijan Furić i dodao da sve čeka puno posla i svi puno rade na tome.

Related Post

HVALA HRVATSKA

Autor - 03/08/2012 0
U Slavonskom Kobašu i Trnjanskim Kutima svečano su 31. kolovoza otvorena dječja igrališta, donacija Vlade Japana Hrvatskom Crvenom križu. Igrališta…