Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Nova Gradiška: Edukativna predavanja na „PPI Nova Gradiška 2018.“

1940 0

Autor Franjo Samardžić,

Foto: Goran Dorić, Marko Kumić

NOVA GRADIŠKA, 13. siječnja 2018. – I ove godine povodom Poljoprivredno-poduzetničkih ideja Nova Gradiška 2018.“ Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Nova Gradiška organizira u suradnji s Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije organizira edukativno predavanje. Teme su šumarstvo i politika klimatskih promjena u strukovnim područjima Opće šumarstvo, Ekologija, zaštita prirode i urbano šumarstvo.

 Šumarstvo i politika klimatskih promjena (predavači: dr.sc. Igor Stankić, dr.sc. Vlado Jelavić (tvrtka Ekonerg d.o.o.)  i Delfa Radoš (tvrtka Ekonerg d.o.o.).

-Monitoring šumskih ekosustava (predavač dr. sc. Tamara Jakovljević (HŠIJ).

Sažetak predavanja, uz definirane ishode učenja:

Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime („The United Nations Framework Convention on Climate Change“, Konvencija, New York 1992) je međunarodni sporazum koji ima cilj zadržati koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi na razini koja sprečava negativan antropogeni utjecaj na klimatski sustav. Konvencijom nisu zadana ograničenja u smanjenju emisija stakleničkih plinova, te je 1997. usvojen Kyotski protokol (Protokol) koji obuhvaća razdoblje do 2020. O nastavku Kyotskoga protokola Stranke su odlučivale na Konferenciji u Durbanu 2011. gdje je dogovoren razvoj novog međunarodno obvezujućeg pravnog akta. Rezultat je nedavno potpisani Pariški sporazum, na čijim temeljima se zasniva izvještavanje za Europsku komisiju.

Ispunjavanje obaveza Stranke potpisnice dokazuju dostavom propisanih izvješća od kojih je jedno Izvješće o inventaru emisija stakleničkih plinova („National Inventory Report“ – NIR). U sklopu NIR-a, emisije/odlivi stakleničkih plinova se prate u pet sektora od 2015. godine: (1) Energetici; (2) Industrijskim procesima i uporabi proizvoda; (3) Poljoprivredi; (4) Korištenju zemljišta, promjenama u korištenju zemljišta i šumarstvu (LULUCF); (5) Otpadu. Opseg, format i rok podnošenja NIR-a Tajništvu Konvencije zadani su odlukama i uputama Konferencije stranaka. Prilikom izrade NIR-a države moraju osigurati poštivanje pravila: (1) transparentnosti; (2) dosljednosti; (3) usporedivosti; (4) potpunosti; (5) točnosti.

Europska unija najveći je zagovornik ciljeva Konvencije i Protokola te je odredbe ovih međunarodnih sporazuma prenijela u svoje zakonodavstvo i dodatno obvezala države-članice na njihovu provedbu. Temeljem ciljeva ovih međunarodnih propisa EU je definirala svoju politiku do 2050. godine i definirala razvoj temeljen na niskim razinama ugljikova dioksida kao temeljeni način svog razvoja. Politika EU predstavljena je u tzv. klimatsko-energetskom paketu koji određuje smanjenje emisija stakleničkih plinova za 40%, povećanje energetske učinkovitosti i udjela obnovljivih izvora energije za 27% do 2030. godine.

Izračun odliva/emisija u LULUCF sektoru podrazumijeva tri vrste izvješćivanja (za Konvenciju, Protokol i Europsku komisiju)., kojima su opseg i obaveze izvješćivanja različiti. Potrebno je godišnje izvijestiti o odlivima/emisijama stakleničkih plinova unutar zadanih šest kategorija zemljišta (Konvencija) ili antropogenih aktivnosti (Protokol i Europska komisija), i to po pohraništima ugljika (za tlo, listinac, podzemna i nadzemna biomasa, mrtvo drvo i drvni proizvodi). Izvješćivanje treba biti u skladu sa međunarodno važećom IPCC metodologijom.

Prema najnovijem hrvatskom Izvješću NIR 2017, kategorija šumskog zemljišta doprinosi ublažavanju klimatskih promjena na način da za 25% smanjuje ukupne emisije Države. Projekcije proračuna odliva pokazuju trend smanjenja udjela odliva u ukupnim emisijama. Navedeno je važno pri definiranju budućih politika u sektoru, kako na nacionalnoj, tako i na međunarodnoj razini. Trenutno je u tijeku

izrada EU legislativnog okvira kojim će se regulirati pitanje uvrštavanja odliva/emisija iz LULUCF sektora u postizanje klimatsko-energetskih ciljeva Europske unije nakon 2020. godine.

U cilju razvijanja nacionalnog sustava, ispunjavanja navedenih zahtjeva međunarodnih institucija i poboljšavanja točnosti izračuna emisija i odliva u LULUCF sektoru pokrenuti su prvi nacionalni projekti u kojima najznačajnije mjesto zauzima šumarska struka. Povod za to bili su naputci Stručnog revizorskog tima (ERT-a), koji provodi recenziju svakog Inventara (NIR-a) i daje naputke za poboljšanje sustava.

Ishodi učenja:

Prepoznati i razumjeti važnost izvješćivanja o stakleničkim plinovima

Shvatiti definicije i terminologiju korištenu od strane međunarodnih tijela na globalnoj razini

Objasniti osnove metodologija izračuna emisija i odliva CO2 i drugih GHG-a

Integrirati dosadašnja i novo stečena stručna znanja za prilagodbu klimatskim promjenama

Diskutirati, prepoznati, kvantificirati i preporučiti mjere za ublažavanje klimatskih promjena (npr. pošumljavanje, povećanje/smanjenje etata i dr.)

Related Post