OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI: Javni poziv za potpore i poticanje rješavanja stambenog pitanja

737 0

Autor Franjo Samardžić

 

GORNJI BOGIĆEVCI, 4.  lipnja 2022. – Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području općine Općina  Gornji Bogićevci je uputila  JAVNI POZIV mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju i poboljšanju stambenog pitanja na području općine Gornji Bogićevci u 2022. godini.

Financijska pomoć se može odobriti za kupnji stambenog objekta i gradnju obiteljske kuće uz potporu od 30.000 kuna, te za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor u iznosu od 10.000 kuna. Prijave za korištenje sredstava po Javnom pozivu  podnose se do 31.prosinca 2022. godine, odnosno do iskorištenja sredstava za ovu proračunsku godinu.

 • PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za  korištenje bespovratnih sredstava u svrhu rješavanja i poboljšanja stambenog pitanja na području općine Gornji Bogićevci propisane  Programom mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području općine Gornji Bogićevci („Službeni glasnik Općine Gornji Bogićevci“ br. 04/20,01/21 i 03/21) (u daljnjem tekstu: Program) – Mjera 4. Programa stavlja se izvan snage.

Cilj ovog Javnog poziva je poticanje povratka, ostanka i naseljavanja stanovništva na području općine Gornji Bogićevci, a sve u svrhu demografske revitalizacije.

Mjere poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji kojesu predmet ovog Javnog poziva su :

Mjera 1. Financijska pomoć za kupnju stambenog objekta (kuće ili stana) na području općine Gornji Bogićevci

Mjera 2.Financijska pomoć za gradnju obiteljske kuće  (stambeni objekt) na području općine Gornji Bogićevci

Mjera 3. Financijska pomoć za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor

Ukupno raspoloživa sredstva za financijsku pomoć za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u okviru ovog Javnog poziva iznose 250.000,00 kuna. 

Korisniku Mjera 1. i 2. će se prema ovom Javnom pozivu dodijeliti iznos financijske pomoći u iznosu od 30.000,00 kuna, a korisnicima Mjera 3. će se prema ovom Javnom pozivu dodijeliti iznos financijske pomoći u iznosu od 10.000,00 kuna.

Potpora je jednokratna po obitelji odnosno po stambenom objektu i ne može se kombinirati s drugom mjerom iz ovog Programa ni u ovoj,ni u narednim godinama. 

Navedeni stambeni objekti koji su kupljeni, odnosno na građevinskim zemljištima na kojima se planira graditi stambeni objekt, moraju biti bez tereta (hipotekarnih tražbina, zabilježbi uzdržavanja ili bilo kojih drugih tereta koji utječu na slobodno raspolaganje istim).

Korisnici sufinanciranja ne smiju biti niti pod jednim oblikom blokade u pogledu novčanih ovrha.

Ukoliko Korisnici nakon potpisivanja Ugovora o sufinanciranju postanu ovršenici bilo na novčanim sredstvima ili postupak ovrhe bude zabilježen na nekretnini u odnosu na koju su postali korisnikom sufinanciranja, dužni su o postupku ovrhe obavijestiti Općinu Gornji Bogićevci.

Općina Gornji Bogićevci zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi i prije odobravanja mjere, a i nakon potpisivanja Ugovora o financiranju.

 • KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici  mjere  ovog Programa su mlade obitelji.

Mladom osobom u smislu ovog Programa, smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni drug i djeca, ukoliko ih imaju, te samohrani roditelj pod uvjetom da:a) podnositelj zahtjeva nije navršio 40 godina života na dan 01.01.2021. godine ili b) da barem jedan od podnositelja zahtjeva (bračni drug)  nije navršio 40 godina života.

Obitelj u smislu ovog Programa je bračna ili izvanbračna zajednica. Izvanbračna zajednica utvrđuje se u skladu s člankom 11. Obiteljskog zakona ( NN 103/15 i 98/19).

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je suvlasnik na  nekretnini zajedno sa svojim bračnim ili izvanbračnim drugom, u jednakim suvlasničkim udjelima.

Korisnicima mjera financijska sredstva se mogu isplatiti ukoliko ne postoji dugovanje po bilo kojoj osnovi prema Općini Gornji Bogićevci.

 • MJERE POTICANJA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI 

 

Mjera 1. Financijska pomoć za kupnju stambenog objekta na području općine Gornji Bogićevci

 

Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva, koji kupi stambeni objekt (kuću ili stan)  koji se nalaze na području općine Gornji Bogićevci i to isključivo radi kupnje prve i jedine nekretnine stjecanjem vlasništva nad istom.

Podnositelj zahtjeva, koji je kupio ili će kupiti stambeni objekt na području općine Gornji Bogićevci i kupovinom je postao ili će postati njegovim vlasnikom i to od 01.01.2022.godine može ostvariti pomoć za kupnju na ime subvencije kupoprodajne cijene u iznosu od 30.000,00 kuna, na temelju valjano zaključenog kupoprodajnog ugovora uz uvjet da isti ugovor nije zaključen s članovima obitelji (srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u pobočnoj do četvrtog stupnja) podnositelja zahtjeva i njegovog bračnog druga.

Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć/subvencija za kupnju stambenog objekta na području općine Gornji Bogićevci i time postao Korisnikom ovog Programa, dužan je sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi kupljenog stambenog objekta u roku 6 mjeseci od zaključenja ugovora o financijskoj potpori, te zadržati to prebivalište slijedećih 10 godina. Izuzetak od obveze zadržavanja prebivališta mogu imati djeca korisnika ukoliko se u međuvremenu osamostale ili osnuju svoje obitelji.

Podnositelj zahtjeva kojemu je odobrena financijska pomoć/ subvencija za kupnju stambenog objekta i koji je time postao Korisnikom ovog Programa dužan je dostaviti dokaz o uknjižbi vlasništva u zemljišne knjige u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora o financijskoj pomoći.

 

Mjera 2. Financijska pomoć za gradnju obiteljske kuće  (stambeni objekt) na području općine Gornji Bogićevci

 

Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva, koji je kupio građevinsko zemljište ili neuseljiv stambeni objekt  koji se nalaze na području općine Gornji Bogićevci i to isključivo radi izgradnje stambenog objekta.

Podnositelj zahtjeva, koji je vlasnik građevinskog zemljišta ili neuseljivog stambenog objekta, a namjerava graditi obiteljsku kuću /stambeni objekt) na području općine Gornji Bogićevci  i to od 01.01.2022.godinemože ostvariti pomoć za izgradnju u iznosu od 30.000,00kuna. Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je suvlasnik na nekretnini zajedno sa svojim bračnim drugom, u jednakim suvlasničkim udjelima.

Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć/subvencija za gradnju obiteljske kuće i koji je time postao Korisnikom ovog Programa mjera, dužan je ishoditi građevinsku dozvolu za stambeni objekt na predmetnom zemljištu. Podnositelj zahtjeva je dužan u roku 3 godine od zaključenja ugovora o financiranju završiti građevinu te sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi novonastale obiteljske kuće i zadržati to prebivalište slijedećih 10 godina. Izuzetak od obveze zadržavanja prebivališta mogu imati djeca korisnika ukoliko se u međuvremenu osamostale ili osnuju svoje obitelji.

 

Mjera 3. Financijska pomoć za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor

 

Rekonstrukcija obiteljskih kuća ili stanova u smislu ovog Programa podrazumijeva dogradnju, nadogradnju i rekonstrukciju postojećeg stambenog objekta mlade obitelji koja zadovoljava uvjete i kriterije za podnošenje prijave u skladu s ovim Programom.

Rekonstrukcija odnosno dogradnja i nadogradnja je prihvatljiv trošak ako postojeći objekt prije izvedenih radova nije bio odgovarajući stan. Odgovarajućim stanom podrazumijeva se vlasništvo stambenog prostora koji je primjereno opremljen infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i dr.) i udovoljava higijensko – tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine je 35 m² korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m². 

Podnositelj prijave za ovu mjeru du˛an je dokazati da postojeęi stambeni objekt prije izvedenih radova nije bio odgovarajuęi stan te je u tu svrhu obvezan prilo˛iti fotografije objekta prije izvedenih radova, skicu zahvata (tlocrt graševine) sa troškovnikom koje izrašuje ovlašteni in˛enjer graševinarstva, a ako se poveęava korisna površina stana i potvrdu o broju članova domaęinstva na adresi stambenog objekta koji je predmet prijave.

Za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju primjenjuju se va˛eęi propisi koji vrijede za gradnju, te, ako je sukladno tim propisima nu˛no ishoditi graševinsku dozvolu, zahtjevu se prila˛e i  graševinska dozvola. Ako za izvedene radove sukladno zakonu nije propisana graševinska dozvola, zahtjevu se prila˛e izjava da za radove nije potrebna graševinska dozvola (potpisana i ovjerena od ovlaštenog in˛enjera graševinarstva).

Podnositelj prijave prila˛e dokaz o plaęanju računa na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji stambenog objekta za ukupni trošak radova i materijala.

Prihvatljiv trošak po ovoj mjeri su materijal i radovi na rekonstrukciji,  dogradnji, nadogradnji, adaptacija i sanacija stambenog prostora i drugo u smislu poboljšanja kvalitete stanovanja.

Prihvatljiv trošak po ovoj mjeri je i poveęanje energetske učinkovitosti stambenog objekta (materijal i radovi na zamjeni stolarije, krovišta, stavljanje vanjske fasade, sistem grijanja).

Objekt na kojemu se vrši rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja mora biti legalan – imati uporabnu dozvolu.

Prije odobravanja korištenja sredstava u okviru ove mjere, Općina Gornji Bogićevci zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi svih kriterija o kojima ovisi odobravanje potpore.

Potpora mladoj obitelji po ovoj mjeri je u visini stvarnih troškova, a maksimalno u visini 10.000,00 kuna.

Podnositelj zahtjeva mora biti u vlasništvu, ili suvlasništvu sa supružnikom, objekta na koji se odnosi prijava. Za suvlasnički dio mora priložiti izjavu kojom suvlasnik potvrđuje da je bio suglasan sa radovima i da je upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.

Korisnik mjere i njegov bračni/izvanbračni drug moraju imati prijavljeno prebivalište na adresi objekta za koji se koristi mjera i zadržati ga na toj lokaciji bez prekida najmanje 10 godina (računajući od dana isplate sufinanciranja).

 • INSTRUMENT OSIGURANJA

 

Korisnik ovog Programa mjera dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvencije dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva iznos odobrene financijske pomoći/subvencije, u korist Općine Gornji Bogićevci.

 

Korisnik Programa koji je vlasnik kupljene / izgrađene/ rekonstruirane nekretnine ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati kupljenu nekretninu za čiju je kupovinu ili gradnju  primio financijsku pomoć/subvenciju u roku od 10 godina od dana zaključenja ugovora o financijskoj pomoći.

 

Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:

– da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i  prebivalište članova svoje obitelji u propisanim rokovima,

–  ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvencije,

–  ukoliko podnositelj ne zadrži prebivalište u roku određenom Programom (10 godina od dana zaključenja ugovora o financijskoj pomoći),

–  ukoliko podnositelj postupa protivno Javnom pozivu i Programu,

–  ukoliko podnositelj otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju kupovinu je primio   financijsku pomoć/subvenciju, u roku određenom Programom,

– ukoliko podnositelj ne dostavi dokaz o uknjižbi vlasništva u zemljišne knjige u roku 30 dana od dana zaključenja Ugovora o financijskoj pomoći.

 

Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja vraća se po proteku 10 godina od dana od kada je Korisnik prvi puta prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć/subvenciju i pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora i Programa. 

 • POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK PRIJAVE

 

Mjera 1. – Financijska pomoć za kupnju stambenog objekta (kuće ili stana) na području općine Gornji Bogićevci

 1. prijava za Mjeru 1  (Obrazac br. M1)
 2. izjava za suvlasnika – ako je primjenjivo (Obrazac 2)
 3. izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 3)
 4. izjava o promjeni prebivališta (Obrazac 4)
 5. izjava da prodavatelj nekretnine nije srodnik (Obrazac 5)
 6. izjava prijavitelja i bračnog/izvanbračnog druga o prvoj nekretnini na području RH ovjerena kod javnog bilježnika (Obrazac 6)
 7. izjava – samohrani roditelj – ako je primjenjivo (Obrazac 7)
 8. preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva i bračnog (izvanbračnog) druga,
 9. Dokaz bračne (izvadak iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci) / izvanbračne zajednice (izjava o izvanbračnoj zajednici, odnosno rodni list djeteta odnosno djece – sukladno članku 11. Obiteljskog zakona, NN 103/15 i 98/19),
 10. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnine (prema mjestu prebivališta),
 11. uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretninu za sebe i bračnog druga,
 12. potvrdu nadležne  Porezne uprave o prometu nekretnina za sebe i bračnog druga,
 13. izvadak iz zemljišnih knjiga za stambeni objekt koji je predmet zahtjeva,
 14. preslika valjanog kupoprodajnog ugovora/ predugovora za stambeni objekt,
 15. akt legalnosti objekta koji je predmet kupovine – građevinska dozvola, uporabna dozvola ili preslika Zahtjeva kojim je pokrenut postupak ishođenja uporabne dozvole.
 16. potvrdu Općine Gornji Bogićevci o nepostojanju duga prema Općini Gornji Bogićevci,
 17. i drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba dostavljanja.

 

Mjera 2. – Financijska pomoć za gradnju obiteljske kuće  (stambeni objekt) na području općine Gornji Bogićevci

 1. prijava za Mjeru 2 (Obrazac br. M2)
 2. izjava za suvlasnika – ako je primjenjivo (Obrazac 2)
 3. izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 3)
 4. izjava o promjeni prebivališta (Obrazac 4)
 5. izjava da prodavatelj nekretnine nije srodnik (Obrazac 5)
 6. izjava prijavitelja i bračnog/izvanbračnog druga o prvoj nekretnini na području RH ovjerena kod javnog bilježnika (Obrazac 6)
 7. izjava – samohrani roditelj – ako je primjenjivo (Obrazac 7)
 8. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog (izvanbračnog) druga,
 9. Dokaz bračne (izvadak iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci) / izvanbračne zajednice (izjava o izvanbračnoj zajednici, odnosno rodni list djeteta odnosno djece – sukladno članku 11. Obiteljskog zakona, NN 103/15 i 98/19),
 10. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnine (prema

mjestu prebivališta), 

 1. uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretninu (prema mjestu prebivališta),
 2. potvrdu nadležne Porezne uprave o prometu nekretnina za sebe i bračnog druga
 3. izvadak iz zemljišnih knjiga za građevinskog zemljište na kojem se gradi kuća

koje je predmet prijave na mjeru,

 1. troškovnik radova izrađen od ovlaštene osobe, 
 2. potvrda projektanta o početku izrade projektne dokumentacije (sa datumom početka izrade, pečatom i potpisom projektanta),  
 3. potvrdu Općine Gornji Bogićevci o nepostojanju duga prema Općini Gornji Bogićevci,
 4. i drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba dostavljanja.

 

Mjera 3. – Financijska pomoć za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor

 1. Prijava za Mjeru 3 (Obrazac M3),
 2. izjava za suvlasnika – ako je primjenjivo (Obrazac 2)
 3. izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 3)
 4. izjava o promjeni prebivališta – ako je primjenjivo(Obrazac 4)
 5. izjava prijavitelja i bračnog/izvanbračnog druga o prvoj nekretnini na području RH ovjerena kod javnog bilježnika (Obrazac 6)
 6. izjava – samohrani roditelj– ako je primjenjivo (Obrazac 7)
 7. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga, te kopije osobnih iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu djece
 8. dokaz bračne (izvadak iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja prijave) / izvanbračne zajednice (izjava o izvanbračnoj zajednici, odnosno rodni list djeteta odnosno djece – sukladno članku 11. Obiteljskog zakona, NN 103/15 i 98/19)
 9. akt legalnosti – građevinska dozvola, preslika Uporabne dozvole ili Zahtjeva kojim je pokrenut postupak ishođenja uporabne dozvole ili preslika građevinske dozvole ukoliko će se dobivenom subvencijom izvoditi radovi koji su nužni za dobivanje uporabne dozvole
 10. Izjava ovlaštenog inženjera građevinarstva (ukoliko se radi o radovima za koje nije propisana građevinska dozvola
 11. fotografije stanja prije izvršenih radova rekonstrukcije,
 12. skica zahvata sa izračunom povećanja korisne površine stana koje izrađuje ovlašteni inženjer građevinarstva, ukoliko zahvat po pravilima struke to zahtjeva (ako je primjenjivo),
 13. Potvrda o broju članova domaćinstva,
 14. Preslika računa kojima se dokazuju izvedeni radovi (ako su izvedeni u razdoblju 01.01.2021.g. do podnošenja prijave)
 15. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnine (prema mjestu prebivališta)
 16. uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretninu za sebe i bračnog druga 
 17. potvrdu nadležne  Porezne uprave o prometu nekretnina za sebe i bračnog druga
 18. izvadak iz zemljišnih knjiga za stambeni objekt koji je predmet zahtjeva
 19. preslika ugovora/predugovora stambenog objekta
 20. potvrdu Općine Gornji Bogićevci o nepostojanju duga prema Općini Gornji Bogićevci
 21. i drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba dostavljanja.

 

Dokumentacija ne smije biti starija od 30 dana od dana podnošenja prijave na mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području  općine Gornji Bogićevci.

Odluku o odobrenju financijske pomoći donosi Općinski načelnik po svakom zahtjevu na prijedlog Povjerenstva za provedbu ovog Javnog poziva.

 

Prijava za korištenje sredstava po Javnom pozivu  podnose se do 31.12.2022. godine odnosno do iskorištenja sredstava za ovu proračunsku godinu te uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanim obrascima koje zainteresirani mogu dobiti u Općini Gornji Bogićevci, Trg hrvatskih branitelja br. 1, Gornji Bogićevci ili preuzeti na internetskim stranicama www.opcinagornjibogićevci.hr, a ispunjena prijava za korištenje sredstava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu: Općina Gornji Bogićevci, Trg hrvatskih branitelja. 1, 35430 Gornji Bogićevci.

 

Pročelnica JUO

Mara Klarić

Related Post

HUMANITARNI KONCERT

Autor - 03/11/2014 0
ADŽAMOVCI, 3. studeni 2014. – Dobrovoljno vatrogasno društvo Adžamovci organiziralo je u petak, 31. listopada, humanitarni koncert pod nazivom „Vjera…