MILAN MATEŠA SE OČITOVAO O PROBLEMU OPSKRBE PITKOM VODOM

755 0

EU projekt Nova Gradiška vrijedan je 18,2 milijuna eura. Zbog potreba stanovništva rekonstrukcija uređaja za kondicioniranje „Bačica“ bit će prijavljena kroz sredstva EIB/CEB i realizirana kroz plan Hrvatskih voda.

NOVA GRADIŠKA, 3. listopad 2014. – Opskrbom pitkom vodom ovog ljeta nitko nije zadovoljan, ponajmanje građani. Problemi nisu mali, a u slučaju novih obilnijih kiša, korisnici gradskog vodovoda mogu ponovo ostati bez vode za piće.

Čule su se i primjedbe na račun Hrvatskih voda od strane gradskih vlasti o čemu se moglo čuti na netom održanoj sjednici Gradskog vijeća: neodržavanje akumulacije Bačica koja je zamuljena i neodobravanje oslobađanja građana od plaćanja vodnih naknada po računima za utrošenu vodu.

 

Od Hrvatskih voda zatražili smo očitovanje. Što sve rade, koliko su investirale, što i koliko Hrvatske vode imaju namjeru investirati  na području Nove Gradiške pročitajte u opširnom odgovoru Milana Mateše dipl. ing. stroj., direktora Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu Hrvatskih voda.

 

Zagreb, 03.listopada 2014. godine

Predmet: Odgovor na e-mail upit news portala novagra.hr od 02.10.2014. u svezi nemilih događaja u Novoj Gradiški vezanih uz vodoopskrbu pitke vode sa akumulacijskog jezera “Bačica”.

 

Akumulacijsko jezero “Bačica”

 

Nakon poplave 1962. U Novoj Gradiški (6 smrtno stradalih osoba), nastala je ideja o izgradnji na potoku Bačica sjeverozapadno od Cernika koja bi zaštitila Cernik i Novu Gradišku od velikih količina vode iz potoka Bačica kao i vode iz potoka Medakuša, Kolotok i Ratovi.

Tvrtka Pik Nova Gradiška prepoznala je potencijal navedene akumulacije i za svoje industrijske potrebe – izvor tehnološke vode.

1969. godine pristupilo se izgradnji brane i akumulacije koja je dovršena 1972, a od 1973. U funkciji je vodoopskrbni cjevovod za potrebe tvornice slada u sastavu Pik-a.

Kako je objekt u funkciji zaštite od štetnog djelovanja od voda u izgradnji sudjelovalo tadašnje Opće vodoprivredno poduzeće.

Tadašnja Skupština Općine Nove Gradiške 1979. Godine prepoznala je potencijal Bačice i pristupilo se izgradnji zahvata za hvatanje pitke vode koji je u funkciji od 1982. Godine kao primarni izvor vodoopskrbe grada Nova Gradiška. Zbog čestog zamuljenja vode u akumulaciji (govorimo o 1982. godini) pristupilo se traženju alternativnog rješenja vodoopskrbe grada i okolice.

1989. godine PIK Nova Gradiška da bi riješio spomenuti problem pristupa izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda Strmac – Bačica, a 1990. I samog vodozahvata na Strmcu i od tada je primarni izvor vodoopskrbe grada i okolice spomenuti cjevovod – sama akumulacija se koristi isključivo kao nadopuna razlike količine vode potrebne za vodoopskrbu.

Propadanjem tvrtke Pik Nova Gradiška vodoopskrbu preuzima tvrtka Slavča, a upravljanje samom akumulacijom Hrvatske vode.

 

Hrvatske vode upravljaju akumulacijom:

– Vrše se stalna godišnja praćenja

– Saniran bočni preljev

– Sanirano klizište na desnom boku brane

– Redovna godišnja održavanja (košnja, bojanje)

– Uzimaju se kontrolni uzorci vode iz akumulacije

– Vrši se stalno praćenje vodostaja vode u akumulaciji i podzemlju oko akumulacije

 

Tvrtka Slavča kao koncesionar upravlja uređajem vodozahvata, prerade vode i cjevovodima.

Hrvatske vode iako nisu bile u obvezi kroz program redovnog održavanja 1998. godine su izgradile novi uređaj vodozahvata na Strmcu i predale ga na upravljanje tvrtci Slavča (iznos 156.354,23 kn bez PDV-a). Na istom uređaju su u više naknadno i vršeni popravci od strane Hrvatskih voda 2000. godine Hrvatske vode su izgradile uređaj za kaptiranje vode na Snaš potoku u Cerničkoj Šagovini i izveli su spojni kanal prema potoku Bačica kako bi se stabilizirao dotok vode prema akumulaciji (iznos izgradnje objekta 86.345,63 kn) ,isti uređaj je saniran 2010. Godine (iznos sanacije 45.368,21 kn bez PDV-a) i više puta izmuljen (samo ove godine taložnica izmuljena 3 puta, a jednom spojni kanal) prema zahtjevu tvrtke Slavča iako navedeni objekt isključivo koristi tvrtci Slavča u vodoopskrbi.

2013. godine izvršena je sanacija klizišta uz vodoopskrbni cjevovod u Cerniku – iznos sanacije 269.437,85 kn bez PDV-a.

2014. godine dva puta hitno intervenirano od strane Hrvatskih voda na vodoopskrbnom cjevovodu Strmac – Bačica – prema zahtjevu tvrtke Slavča.

 

Nastalo oštećenje obale vodotoka uz sporni cjevovod Hrvatske vode preuzele na sebe.

Što se tiče zahtjeva za izmuljenje akumulacije Bačica za isto su Hrvatske vode izradili plan, izradili troškovnike i osigurali financijska sredstva – iznos 4.271.650,60 kn bez PDV-a 2012. Godine – (isto prema zahtjevu tvrtke Slavča, međutim isto nije realizirano jer tvrtka Slavča nije mogla osigurati alternativni izvor vodoopskrbe grada i okolice za vrijeme izvođenja radova). Isto tako napominjem s obzirom na starost akumulacije 40 godina potrebno je napraviti i dodatne tehničke popravke za koju je nužno isprazniti akumulaciju (vidljivo u godišnjim izvješćima tvrtke Geokon – sanacija galerije temeljnog ispusta, sanacija servo ventila, sanacija temeljnog ispusta, sanacija cjevovoda temeljnog ispusta, sanacija obloge brane) čime su Hrvatske vode praktički talac tvrtke Slavča iako odgađanje istih dugoročno može ostaviti posljedice na stabilnost akumulacije.

S obzirom da je riječ o višegodišnjem sedimentu (više od 100.000 m³) vađenje istog ne bi previše pridonijelo čišćoj vodi – mutna voda je posljedica novog nanosa kojeg unose bujičari u akumulaciju i kojemu treba neko vrijeme da se istaloži – obrazloženo u tehničkoj dokumentaciji tvrtke PIK iz osamdesetih godina – upravo zbog toga se pristupilo izgradnji vodozahvata na Strmcu.

 

Oslobađanje od plaćanja naknade za korištenje i zaštitu voda

 

Slavča d.o.o. je 19.08.2014. god. Uputila Hrvatskim vodama zahtjev za oslobađanje od plaćanja naknade za korištenje i zaštitu voda za mjesec kolovoz jer u tom periodu nije bila u mogućnosti isporučivati zdravstvenu ispravnu vodu građanima i pravnim osobama.

Hrvatske vode su nakon dostave odgovora „Slavči“ zaprimile dokaz da je na području grada Nova Gradiška u razdoblju od 05.08.2014. do 06.08.2014 proglašena elementarna nepogoda.

Vezano za gore navedeno ponavljamo očitovanje koje smo dostavili Slavči d.o.o. uz dopunu vezanu za proglašenje elementarne nepogode:

 

– Isporuka zdravstveno i sanitarno neodgovarajuće ili neispravne vode građanstvu nije predviđena niti jednim propisom te je to učinjeno isključivo na odgovornost isporučitelja koji niti nema dozvolu za isporuku takove vode građanstvu;

– Hrvatske vode naknadu za korištenje voda od isporučitelja vodnih usluga naplaćuju na način da se obračunava prema zahvaćenoj, fakturiranoj i od krajnjih korisnika naplaćenoj vodi. Dakle, ukoliko isporučitelj vodnih usluga za kolovoz ne naplati vodu od građanstva, nema niti osnova na obračun ove naknade. Naime, za 2014. godinu je još na snazi način obračuna sukladno odredbama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 153/09, 63/11, 130/11, 56/2013 i 14/14) pa javni isporučitelji vodnih usluga obračunavaju i naplaćuju naknadu za korištenje voda (članak23) i naknadu za zaštitu voda (članak 33) krajnjim korisnicima. Odredbe članka 23. stupaju na snagu 1. siječnja 2015. godine (članak 95), a do tada ostaju na snazi odredbe članka 9. do 11. , članka 31., članka 41 i članka 42 Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 107/95, 19/96, 88/98 i 150/05).

– Ne postoji zakonska osnova za oslobođenje obveznika od plaćanja naknade za korištenje voda s osnove proglašenja elementarne nepogode. – Hrvatske vode su na ime naknade za korištenje voda i zaštitu voda naplatile od strane Slavča d.o.o. u 2013. godini ukupno 1.289.424,82 kn u 2014 godini se očekuje zbog povećanja naknade za korištenje voda oko 2.000.000,00 kn.

– Ulaganja odnosno sufinanciranje Hrvatskih voda na projektima iz područja vodne infrastrukturena području isporučitelja vodnih usluga Slavča d.o.o. u 2013. Iznose 4.619.291,82 kn.

– Planirana ulaganja odnosno sufinanciranje Hrvatskih voda na projektima iz područja vodne infrastrukturena području isporučitelja vodnih usluga Slavča d.o.o. u 2014. iznose 7.273.616,01 kn.

– Planirana ulaganja odnosno sufinanciranje Hrvatskih voda na projektima iz područja vodne infrastrukturena području isporučitelja vodnih usluga Slavča d.o.o. u 2015. samo za onaj dio koji je ugovoren preko EIB/CEB banke(ugovori do 31.12.2014) iznose preko 6.000.000,00 kn(ovisno o završenosti investicije u 2014. godini), početak EU projekta Nova Gradiška i uređaj za kondicioniranje vode sufinanciranje moguće i do 10.000.000,00 kn.

 

EU projekt Nova Gradiška

 

Aktivnosti na pripremi projekta započete su koncem 2010. godine kada je ugovorena izrada studijske i projektne dokumentacije, potrebne za prijavu projekta za EU fondove. Sve aktivnosti financirane su sredstvima Hrvatskih voda, osim u 2014. godini, kada je prema Općim uvjetima Hrvatskih voda i ugovoru o sufinanciranju, Slavča d.o.o. sudjelovala sa 10% vrijednosti jednog ugovora (34.444,44 kn), a što sveukupno iznosi:

 

Putem Studije izvodljivosti koja je u završnoj fazi izrade, osim svih tehničkih, institucionalnih i ekonomskih elemenata potrebnih za uspješno apliciranje EU sredstava, određuje se i omjer sufinanciranja iz EU fondova. Za Projekt Nova Gradiška pretpostavljaju se sljedeći omjeri:

 

Nacionalna sredstva, koja bi u cijelosti bila dužna osigurati lokalna samouprava, Hrvatske vode preuzele su većinu od Nacionalnog udjela, a sve iz zakonom određenih naknada koje prikupljaju Isporučitelji vodnih usluga.

Izvještaj o napretku Projekta

Budući da je odobrenje i postupak apliciranja za EU sredstva nešto duži i zahtjevniji, odlučeno je da zbog rokova i potreba lokalnog stanovništva, rekonstrukcija uređaja za kondicioniranje „Bačica“ bude prijavljena kroz sredstva EIB/CEB koja se realiziraju kroz Plan Hrvatskih voda.

Kako je ishođena lokacijska dozvola za rekonstrukciju „Bačice“, a dokumentacija za nadmetanje u izradi, očekuje se početak postupka javne nabave (objava tzv. „natječaja“) u listopadu 2014. godine. Ugovorni predložak bi bio tzv. Žuti Fidic.

 

Planirana ulaganjau 2014. Godini prema Planu Hrvatskih voda u vodoopskrbu na području Investitora Slavča d.o.o. Nova GradiškaPlanovi razvoja vodoopskrbe

 

Slavča d.o.o. Nova Gradiška:

– U tijeku je EU projekt odvodnje Aglomeracija Nova Gradiška u okviru kojeg je obuhvaćena i vodoopskrba

– Izgradnja magistralnog cjevovoda PS Ljupina – VSP Nova Gradiška (Prkos) u 2015. u vrijednosti 2.600.000,00 kn

– proširenje i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže

– sanacija gubitaka, izvedba NUS-a (Numeričko upravljanje sustavima 400.000,00 kn u 2014/15.)

 

Predmet: – Planirana ulaganjau 2014. Godini prema Planu Hrvatskih voda u odvodnju na području Investitora Slavča d.o.o. Nova Gradiška

 

Svi ovi radovi se financiraju s 80% sufinanciranja Hrvatskih voda od ukupne vrijednosti investicije osim ulaganja EIB/ CEB koja se sufinanciraju s 90% od strane Hrvatskih voda.

 

Planovi razvoja odvodnje

 

Slavča d.o.o. Nova Gradiška: – U tijeku je EU projekt odvodnje Aglomeracija Nova – Izgradnja sustava odvodnje Staro Petrovo Selo(EIB/CEB) u 2015. u vrijednosti 3.800.000,00 kn – Proširenje mreže i izgradnja UPOV Ljupina EU projekt Staro Petrovo Selo i Okučani Pripremom potrebne projektne dokumentacije studijsko-projektne omogućiti će se prijava projekta izgradnje potrebne vodno komunalne infrastrukture putem bespovratnih sredstava EU. Potrebno je izraditi studijsko – projektu dokumentaciju u svrhu prijave infrastukturnog projekta kako bi se omogućila izvedba sustava vodoopskrbe i odvodnje na aglomeracijama Staro Petrovo Selo i Okučani. Planirani iznos za izradu projektne i studijske dokumentacije je 3.600.000,00 kn. Priprema projekta je započela s planiranim završetkom 06.2016. Indikativna vrijednost oba projekta je oko 45.000.000,00 kn.

 

S poštovanjem,

Direktor Milan Mateša, dipl. ing. stroj.

Related Post

AKCIJA

Autor - 24/11/2014 0
NOVA GRADIŠKA, 24. studeni 2014. – U vremenu od 24. do 29. studenoga, stanice za tehničke preglede vozila i stručne…

LED RASVJETA ZA CIJELI GRAD

Autor - 18/12/2015 0
NOVA GRADIŠKA, 18. prosinac 2015. – U 2016. godini obavit će se rekonstrukcije stare zastarjele i postavljanje nove javne, učinkovitije…