NOVI ZAKON O OTPADU

1078 0

Kroz nekih desetak dana u javnu ćemo raspravu pustiti strategiju gospodarenja otpadom i uskoro nakon toga ide i novi zakon o zaštiti okoliša i novi zakon o zaštiti prirode,

 

Piše: Ivan Žeruk

 

Novim Zakonom postupanje s otpadom uskladit će se s novom Okvirnom direktivom o otpadu Europske unije, po kojoj se do 2015. godine mora uvesti selektivno prikupljanje otpada, a do 2020. se 50 posto tako prikupljenog otpada mora obraditi, kazala je ministrica zaštite okoliša i prirode Mirela Holy.

 

Primarnom selekcijom do 2015. u komunalnom otpadu moraju biti posebno izdvojeni papir, staklo, tekstil, metal i plastika. Osim komunalnog, primarnom selekcijom mora biti obuhvaćen i biootpad, građevinski otpad, medicinski otpad i druge vrste posebnih kategorija otpada, rekla je Hini ministrica Holy.

 

Ministarstvo će jedinicama lokalne samouprave dati o tome naputke, a kako će separirati otpad, one će same odlučiti. Dodala je kako se planira uvođenje strogih sankcija za one koji ne ispune zakonske obaveze.

 

Ministrica Holy je rekla da je namjera postići smanjenje nastanka otpada i povećanje iskorištavanja otpada kao sirovine tako da što manje otpada ostane za zadnju fazu – spaljivanje i odlaganje, rekla je. Istaknula je da će prema novom Zakonu naplata odvoza otpada biti prema težini ili prema volumenu.

 

Novim Zakonom će se neke funkcije centralizirati – tako će ministarstvo preuzeti nadležnosti koje sada pripadaju jedinicama regionalne samouprave u odabiru lokacija za centre za gospodarenje otpadom i pretovarne stanice i ono će izdavati sve dozvole za gospodarenje otpadom. Kad je riječ o centrima za gospodarenje otpadom, ministrica je rekla da se radi o vrlo skupim projektima.

 

“U interesu je Hrvatske da se tom problemu pristupi ne temeljem granica županija nego učinkovitog rješavanja problema u ekološkom i ekonomskom smislu”, kazala je i dodala da će se izgraditi manje centara nego što je bilo predviđeno. Preuzimanjem na sebe izdavanja svih dozvola, a ne kao dosad samo za određene kategorije otpada poput opasnog otpada, taj će se posao pojednostaviti, kazala je, dodajući da se izdavanje dozvola na nižoj razini pokazalo slabom točkom u cjelokupnom sustavu.

 

Rekla je da će ubrzo nakon donošenja novog zakona o otpadu biti doneseni i pravilnici, među njima i o ambalažnom otpadu te da će se postojeći sustav zbrinjavanja ambalažnog otpada promijeniti. Naime, uspostavom primarne selekcije u sustavu iskorištavanja svih korisnih komponenti otpada naći će se sve vrste ambalažnog otpada, a ne samo PET ambalaža, kazala je.

 

Proizvođači će i dalje uplaćivati naknadu prema načelu “onečišćivač, odnosno korisnik okoliša plaća”, ali će ona biti manja kako bi se rasteretilo gospodarstvo i bit će razmotrena struktura naknade na ambalažni otpad. No prerano je reći hoće li povratna naknada ostati i ako će ostati u kojim okvirima, kazala je.

 

Najavila je da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost više neće biti provedbeno tijelo koje će se operativno baviti gospodarenjem otpadom, te da razmatraju primjenu tzv. austrijskog modela gdje postoji neprofitna agencija u koju su uključeni svi zainteresirani subjekti, od potrošača do proizvođača, distributera i svih drugih u lancu, a u upravnom vijeću je ministar zaštite okoliša.

 

Ostvarene viškove bi ta agencija vraćala u projekte zaštite okoliša ili socijalne projekte. Ministrica Holy istaknula je kako paralelno sa Zakonom o otpadu rade kartu gospodarenja otpadom, što je novina u Hrvatskoj te da će ju kao i prijedlog novog Zakona o otpadu predstaviti krajem ožujka.

 

Rekla je da sad imaju na kartografskim prikazima “sliku stanja otpada i otpadne infrastrukture, postojećih odlagališta i deponija i njihovih statusa” kao i “mrežu prometne infrastrukture kako bi se vidjelo gdje su najbolje lokacije za smještaj centara za gospodarenje otpadom i pretovarnih stanica”.

Related Post

NORIJADA

Autor - 13/05/2016 0
NOVA GRADIŠKA 13. svibnja 2016. – Novogradiški maturanti će završetak srednjoškolskog obrazovanja ove godine proslaviti na Ljetnoj pozornici, koju će,…