AKCIJA „ŠAGOVINA“ – RAZBILI SNAŽNO NEPRIJATELJSKO UPORIŠTE I RAT NA NOVOGRADIŠKOJ BOJIŠNICI IZ OBRAMBENOG PREOKRENULI U OSLOBODILAČKI

2296 0

CERNIČKA ŠAGOVINA, 19. prosinac 2010. – Danas je u Cerničkoj Šagovini obilježena obljetnica Akcije „Šagovina“, jednoj od najznačajnijih akcija u obrani Nove Gradiške. Ova je oslobodilačka akcija značila i definitivnu prekretnicu na novogradiškoj bojišnici. Kako je tada izjavio brigadir Josip Mikšić, zapovjednik 121. brigade HV-e Nova Gradiška: „ Naši

su borci stasali do te mjere da su iz defenzivnog karaktera rata mogli poduzimati i uspješne ofenzivne akcije i oslobađati okupirana područja“.

 

Iz obrane u napad

 

Akcija „Šagovina“ izvedena 19. prosinca 1991. godine i oslobađanje Mašićke Šagovine, snažnog neprijateljskog uporišta, gdje su uz domaće srpske teritorijalce, bili Šešeljevi „Beli orlovi“, usmjerila je daljnji tijek rata na novogradiškoj bojišnici.

– Druga bojna 121. brigade HV-e imala je zadaću kontrolirati sjeverni dio bojišta. Ta akcija planirana je dugo. Vojnici 2. bojne imali desetak dana oprije uspješnu akciju. Uhvatili smo jednu diverzantsku grupu ubačeni iz Mašićke Šagovine. Od njih smo dobili podatke koji su nam bili dragocjeni. Bila je to u tom trenutku najveća pobjeda 121. Brigade, a tada i jedini oslobodilački pomak na bojištima u Hrvatskoj. U toj akciji naši vojnici bili su vrlo motivirani da riješimo jedno jako četničko uporište, da pomaknemo njihovu crtu dalje, da budemo van domašaja njihovih minobacača.

 

Izviđači iz Cerničke Šagovine i Svileni iz Zagreba

 

Izviđačka skupina „Svileni“ iz Zagreba bila je grupa vrlo odlučnih i sposobnih momaka. Oni su zajedno s postrojbama 2. bojne u tom momentu odigrali ključnu ulogu u samom oslobađanju Mašićke Šagovine. Zajedno s nama prvi su ušli u selo i očistili minska polja. Njihov doprinos u oslobađanju Mašićke Šagovine je velik i treba ga posebno istaknuti. U zagrebačkoj grupi bilo je 13 momaka, među njima i nekoliko s područja Nove Kapele. O grupi izviđača iz Cerničke Šagovine treba također nešto reći. Ta izviđačka grupa 2. bojne pravila je pravu pomutnju u neprijateljskim redovima i prije akcije. U samoj akciji oni su bili zajedno s momcima iz grupe „Svileni“ i zajedno s 2. Bojnom sudjelovali u „čišćenju“ sela. O ovoj grupi izviđača treba reći da su bili pravi borci, da su na sjevernom dijelu bojišnice napravili mnogo, a u oslobađanju Mašićke Šagovine bili jedan od ključnih čimbenika – kaže Marin Vlaović, zapovjednik 2. Bojne 121. Brigade HV-e. Pola sata prije pješačkog napada na Mašićku Šagovinu simulirana je topnička priprema pješačkog napada na agresorske položaje u Medarima. Uslijedila je potom topnička vatra po Mašičkoj Šagovini iz svih raspoloživih oruđa. Naročito su bili aktivni minobacači 120 mm, laki raketni lanseri 128 mm, „ZIS-ovi“ 76 mm i samohotke 90 mm 121. brigade Nova Gradiška te mInobacači 108. brigade Slavonski Brod.

 

Nakon topničke pripreme napadaju pješačke postrojbe

 

Koristeći se 60 mm minobacačima i RB-ovima, jedan vod Samostalne borbene satnije neutralizira mitraljeska gnijezda i uspijeva doći do prvih kuća u selu. Doživljava pritom tenkovski napad iz smjera Trnave. Na ulasku u selo nailazi na Šešeljevih „Belih orlova“. Dva su borca tada poginula, a 13 je ranjeno. Napad je jedno vrijeme bio obustavljen zbog evakuacije poginulih i ranjenih boraca. Treba također reći da je većina vojnika 2. I 4. Satnije 3. Bojne napustila sektor Mašićka Šagovina. Planirani položaji nisu zauzeti. Tek dvadesetak vojnika 3. bojne uspijeva zadržati zaposjednute položaje. U otežanim okolnostima, kada je plan napada bio izmijenjen i bila dovedena u pitanje cijela akcija, grupa Zagrepčana zajedno s devetoricom izviđača ulazi u Mašićku Šagovinu, nakon što su razbili četničke snage u rovovima na sjevernoj strani sela. Prodor u Mašićku Šagovinu potom čine vojnici 2. bojne i ostatak 3. bojne. U akciji „Mašićka Šagovina“ četnici su pretrpjeli velike gubitke. Imali su oko stotinu poginulih.

 

Dali živote za domovinu

 

Hrvatska vojska uspješno je okončala akciju. Zloglasno četničko uporište je razbijeno i zauzeto. Radost pobjede pomutili su gubici u ljudstvu. Ni u jednoj ofenzivnoj akciji koju je poduzela 121. brigade prije, a ni poslije, nije bilo toliko smrtno stradalih. Poginulo je trinaest njezinih pripadnika, a više desetaka je ranjeno. U akciju su pognula i četiri pripadnika specijalne grupa „Svileni“ iz Zagreba. Njima je danas u Cerničkoj Šagovini na obilježavanju 19. obljetnice „Akcije Šagovina“ odana dužna počast. Okupili su se pripadnici postrojba Hrvatske vojske koje su sudjelovale u akciju, udruga proisteklih iz Domovinskog rata, mještani Cerničke Šagovine i općine Cernik koja je i ove godine bila organizator obilježavanja ove značajne obljetnice iz Domovinskog rata. Zauzimanjem Mašićke Šagovine agresoru je zadan težak udarac i oduzet jedan od strateških položaja koje je imao u brdskim dijelovima novogradiške bojišnice i omogućen prodor prema Okučanima i oslobađanje Širinaca.

    

Related Post