Općina Rešetari poziva stare i nemoćne osobe da se prijave za pomoć u kući 

791 0

REŠETARI – Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Kreirajmo kvalitetniji život zajedno II“, kodni broj UP.1.1.13.0419, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 20174. – 2020. (Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, broj poziva: UP.02.1.1.13), Općina Rešetari objavljuje

POZIV ZA PRIJAVU KRAJNJIH KORISNIKA ZA KORIŠTENJE USLUGE POTPORE (POMOĆI U KUĆI) OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI I/ILI NEMOĆNIM OSOBAMA U PROJEKTU „KREIRAJMO KVALITETNIJI ŽIVOT ZAJEDNO II“


Pozivamo sve osobe s navršenih 65 godina i starije i/ili nemoćne osobe (osobe s invaliditetom, teško pokretne ili nepokretne, teške kronične bolesnike i slično neovisno o starosnoj dobi) kojima je potrebna:

-pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
-pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
-pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora /domova korisnika
-pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika
–   pomoć u socijalnoj integraciji

– posredovanje u ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala, naručivanje i pratnja kod liječnika

– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
– drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba u dogovoru s korisnikom/koordinatorom projekta


da se prijave za potporu (pomoć u kući) koja će se pružati u sklopu projekta „Kreirajmo kvalitetniji život zajedno II“, UP.1.1.13.0419, financiranog iz Europskog socijalnog fonda.
Planirano je da se potrebna po0tpora i podrška u kućanstvu pruža u periodu od 12 mjeseci.

Nemoćne osobe su između ostaloga osobe s invaliditetom, teško pokretne i nepokretne osobe, teški kronični bolesnici i slično, neovisno o starosnoj dobi i one uz prijavu obvezno dostavljaju dokaz (službeni dokument, npr. osobe s invaliditetom dostavljaju rješenje o invaliditetu i sl.). krajnji korisnici (nemoćni) dužni su potpisati Izjavu da pripadaju kategoriji nemoćnih osoba te uz Izjavu osigurati i priložiti službeni dokazni dokument koji potkrepljuje navode iz Izjave. (Izjava dostupna uz zahtjev).

Aktivnosti potpore i podrške osobama u njihovim kućanstvima se ne odnose na provedbu zdravstvene njege koja bi zahtijevala neka posebna znanja, osposobljenosti za provedbu iste i sl.
Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem/boravištem na području Općine Rešetari koje:

– ne primaju istovrsnu pomoć, odnosno predmetna usluga potpore i podrške nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora, odnosno Europskog socijalnog fonda putem institucija socijalne skrbi, udruga civilnog društva itd., tj. da se predmetna usluga ne ostvaruje po drugoj osnovi.
– u trenutku raspisivanja ovog Poziva nisu korisnici nekog drugog projekta iz Programa Zaželi I ili II

Prijavi je potrebno priložiti:

– presliku osobne iskaznice

– Obrazac 1 – Privola krajnjih korisnika

– Obrazac 2 – Privola o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka

– Izjava da pripadaju kategoriji nemoćnih osoba s dokazima (ako je primjenjivo)

Obrasci se mogu preuzeti na web stranici https://www.resetari.hr/ ili osobno u Općini Rešetari, radnim danom od 07:00 – 15:00 sati, do 23. srpnja 2021. godine.

Prijave s nepotpunim podatcima, prijave na nepropisnim obrascima, kao i prijave nakon popunjavanja kapaciteta, neće se razmatrati.

Prijaviti se možete na adresu opcina-resetari@sb.t-com.hr (predmet: Prijava korisnika), preporučenom poštom na adresu Vladimira Nazora 30, 35403 Rešetari (s naznakom „Prijava korisnika“ ili predajom prijave u Općini Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari (radnim danom od 07:00 – 15:00 sati, do 23. srpnja 2021. godine).


U slučaju velikog broja prijava, prednost će imati ranije prijavljeni kandidati/tkinje.

Sve informacije o Pozivu „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (broj Poziva UP.02.1.1.13) mogu se naći na stranici: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/zazeli-program-zaposljavanja-zena-faza-ii/

Projekt „Kreirajmo kvalitetniji život zajedno II“ provodi Općina Rešetari u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Nova Gradiška i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod.


Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.246.450,00 kn. projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u 100%-tnom iznosu bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II.  (Općina Rešetari)

 

Related Post