STEČAJ – IMOVINA MLJEKARE STARO PETROVO SELO TREĆI PUT NA BUBNJU

1047 0

STARO PETROVO SELO, 24. siječnja 2011. – Budući da na prethodne dvije dražbe nije bilo zainteresiranih za kupnju imovine Mljekare Staro Petrovo selo, Vesna Vukelić, sutkinja Trgovačkog suda u Osijeku, Stalne službe u Slavonskom Brodu, u stečajnom postupku nad Mljekarom, zakazala je treću javnu dražbu i prodaju imovine radi namirenja

dugovanja vjerovnicima. Prodaju se cjelokupni pogoni koji služe za preradu mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda, zemljište, zgrade, oprema i ostala imovina. Javna dražba će se održati 7. veljače u Službi Trgovačkom suda Osijek u Slavonskom Brodu. Imovina se prodaje u odvojenim cjelinama razvrstanim na nekretnine i tri vrste pokretnina. Nekretnine na kojima su upisana založna oprava banaka i Porezne uprave procijenjene su na 4,1 milijun kuna, a ne mogu se prodati ispod 2/3 vrijednosti ili 2,7 milijuna kuna. Prodajom nekretnina vjerovnici se ne mogu namiriti jer samo potraživanje Porezne uprave iznosi 3,9 milijuna kuna.

 

Ukupna imovina Mljekare Staro Petrovo Selo u stečaju je procijenjena na 7,2 milijuna kuna, a opterećena dugovima većim od 45 milijuna kuna. Kooperanti za isporučeno mlijeko potražuju više od šest milijuna kuna.

Mljekara je u stečaju u najam dana Zadruzi „Seljačka sloga“, koju su osnovali kooperanti, na čelu s Dragutinom Dukićem, nije uspjela pokrenuti ni minimalnu proizvodnju. Nema ni sloge na koju upućuje naziv zadruge, nema ni povjerenja proizvođača mlijeka, ne ni dovoljno mlijeka, a pogotovo novca da se pokrene proizvodnja.

Prije Zadruge „Seljačka sloga“, mljekara je bila u zakupu Križevačke mljekara koja je sa 12 radnika održavala kakvu-takvu proizvodnju.

Kako doznajemo od Slavka Kotromanovića, sindikalnog povjerenika PPDIV-a, Odbor vjerovnika će se do konca tjedna još jednom očitovati o stanju i donijeti odluku što dalje s mljekarom.

Mljekara Staro Petrovo Selo nekada je bila okosnica gospodarskog razvoja petrovoselske općine i oslonac brojnim seljačkim gospodarstvima novogradiškog, brodskog i požeškog kraja. Iako se u općini Staro Petrovo Selo još uvijek nadaju da će se naći neko rješenje za mljekaru i ona ponovo početi prerađivati mlijeko, općinski Načelnik Željko Kočijašević trenutno ne vidi rješenje za mljekaru. Treća dražba pokazati će ima li Mljekara uopće ozbiljnog kupca.

 

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU STALNA SLUŽBA U SLAVONSKOM BRODU, po stečajnom sucu Vesni Vukelić, u stečajnom postupku nad dužnikom MLJEKARA STARO PETROVO SELO d.o.o, u stečaju Staro Petrovo Selo, odlučujući o zakazivanju treće javne dražbe radi prodaje imovine stečajnog dužnika temeljem pravomoćnog rješenja o prodaji broj St-14/2010-67 od 30.rujna 2010., dana 21.siječnja 2011.g.

z a k l j u č i o  j e

 

I – Određuje se treća javna dražba za prodaju cjelokupnih pogona koji služe za proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvoda stečajnog dužnika MLJEKARA STARO PETROVO SELO d.o.o, u stečaju Staro Petrovo Selo razvrstanih u posebno odvojene cjeline kako slijedi:

 

PRVA CJELINA – NEKRETNINE upisane u zk. ul. br. 2341 k.o. Staro Petrovo Selo označene sa:

– kč. br. 1217/2 oranica u mjesnoj Rudini, površine 4069m2,

– kč.br. 1219 dvorište u mjesnoj Rudini, površine 623m2,

– kč.br. 1220/1 oranica u mjesnoj Rudini, površine 4133m2,

– kč.br. 3122 kuća i dvorište u mjesnoj Rudini, površine 486m2,

– kč.br. 3123 kuća, industrijske zgrade i dvorište, površine 946m2 zajedno s objektima proizvodnog pogona, kotlovnice, spremišta mazuta, garderobe, skladišta, garaže, radionice upravne zgrade i prodajnog kioska s portirnicom. Na navedenim nekretninama postoje upisana založna prava za korist slijedećih razlučnih vjerovnika;

 

– Hrvatske banke za obnovu i razvitak Zagreb, temeljem Sporazuma o zasnivanju založnog prava na nekretninama radi osiguranja novčane tražbine od 10.5.2006. i ugovora o kreditu br. MSP-D-44/05 od 4.5.2005. u iznosu od 7,500.000,00 kn uz pripadajuće kamate (br. Z-1325/05 od 12.5.2005.).

 

– Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb temeljem Sporazuma o zasnivanju založnog prava na nekretninama od 26.10.2007. radi osiguranja tražbine od 5,000.000,00 kn s pripadajućim kamatama, naknadama i troškovima (br. Z-3812/07 od 26.10.2007.).

 

– Partner banke d.d. Zagreb, temeljem Sporazuma br. 20/08-OS o zasnivanju založnog prava na nekretninama, o prijenosu prava vlasništva i zasnivanju založnog prava na poslovnom udjelu radi osiguranja plateži mjenice od 11.11.2008., solemniziran po javnom bilježniku pod br. OV-13158/2008-1 (br. Z-4301/08 od 12.11.2008.).

 

– 2 – Broj: St-13/2011-81

 

– Republike Hrvatske Ministarstva financija, Porezna uprava PU Slav.Brod temeljem pravomoćnog rješenja Općinskog suda u Novoj Gradiški, br. Ovr-1158/08 od 3.veljače 2009. radi osiguranja novčane tražbine od 3,954.242,26 kn sa zakonskom zateznom kamatom i troškovima postupka (br. Z-1674/09 od 26.3.2009).

 

UKUPNO UTVRĐENE VRIJEDNOSTI 4,133.822,80 kn (slovima: četirimilijunastrotridesettritisućeosamstodvadesetdvije kn i 80 lipa).

 

Navedene nekretnine na trećem ročištu za javnu dražbu ne mogu se prodati ispod 2/3 utvrđene vrijednosti, odnosno 2,755.882,00 kn (slovima: dvamilijunasedamstopedesetpettisućaosamstoosamdesetdvije kune).

 

DRUGA CJELINA – POKRETNINE

 

1. Kamion Mercedes 918 Atego C-125986, g.p.2003.br.šasije WDB970033IK863428 Utvrđene vrijednosti 180,000,00 kn

2. Kamion Mercedes Actros 2040, g.p.1997,br.šasije WDB9520831K287868 Utvrđene vrijednosti 180,000 kn

3. Monopak 4500-02 za jogurt Utvrđene vrijednosti 150.000,00 kn

4. Laktofrizi 2000 litara 2 komada Utvrđene vrijednosti 12.000,00 kn

5. Stroj za pakiranje svježeg sira Utvrđene vrijednosti 50.000,00 kn

6. Sirna kada 4.000 litara, tip SCHULENBURG Utvrđene vrijednosti 40.000,00 kn

7. Pufer duplikator 1.500 litara proizv. ELEKTROTEHNIKA Križevci, 2 komada Utvrđene vrijednosti 120.000,00 kn

8. Pufer duplikator 1.000 litara proizv. ELEKTROTEHNIKA Križevci Utvrđene vrijednosti 50.000,00 kn

9. Perpak 3000 sa rezervnim dijelovima Utvrđene vrijednosti 150.000,00 kn

10. Sebopak sa rezervnim dijelovima Utvrđene vrijednosti 190.000,00 kn

11. Termopak 650 s rezervnim dijelovima Utvrđene vrijednosti 140.000,00 kn

12. Puhaljka 700, proizv. PETRIA Mađarska Utvrđene vrijednosti 80.000,00 kn

13. Hladnjak Dominik hunter Utvrđene vrijednosti 500,00 kn

14. Etiketirka tip. ST 800, TV.BR. 124/05, proizvođača MAŠING Kragujevac Utvrđene vrijednosti 30.000,00 kn

 

UKUPNO UTVRĐENE VRIJEDNOSTI 1,390.500,00 kn (slovima: jedanmilijuntristodevedesettisućapetsto kn i 00 lipa)

 

– 3 – Broj: St-13/2011-81

 

Navedene pokretnine na trećoj javnoj dražbi ne mogu se prodati ispod 2/3 utvrđene vrijednosti odnosno 926.667,00 kn (slovima: devestotinadvijestošezdesettisućašestošezdesetsedam kuna).

Na navedenim pokretninama postoji založno pravo u korist Partner banke d.d. Zagreb temeljem Sporazuma o prijenosu prava vlasništva pokretnina radi osiguranja plateži mjenice od 20.11.2006.g.

 

TREĆA CJELINA – POKRETNINE

 

1. Plamenik WESHAUPT

2. Kotao ĐĐ STEAMBLOC 240 s armaturom

3. Mjerno-regulacijska stanica

 

UKUPNO UTVRĐENE VRIJEDNOSTI 73.000,00 kn (slovima: sedamdesettritisuće kn i 00 lipa)

 

Navedene pokretnine na trećoj javnoj dražbi ne mogu se prodati ispod 2/3 utvrđene vrijednosti, odnosno 48.667,00 kn (slovima: četrdesetosamtisućašestošezdesetsedam kuna).

 

Na pokretninama postoji založno pravo u korist Plin projekt d.o.o Nova Gradiška temeljem Sporazuma o obročnoj otplati duga i javnobilježničkom založno pravnom osiguranju solemniziran kod javnog bilježnika br. OV-14579/09 od 10.12.2009.g., te zaključka o upisu u Upisnik javnobilježničkih založno pravnih osiguranja kod FINA-e Slav.Brod br. 152-343/10 od 14.1.2010.g.

 

ČETVRTA CJELINA – OSTALE POKRETNINE koje su slobodne od tereta, a sastoje se od osnovnih sredstava, sitnog inventara, opreme, sirovina i repromaterijala namijenjenih za proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvoda, pobliže navedenih u zapisniku o pregledu i procjeni vrijednosti osnovnih sredstava sačinjen od strane stalnog sudskog vještaka Đure Šarić iz Slav.Broda od mj.lipnja 2010.g., a koji zapisnik je sastavni dio rješenja o prodaji, te prileži sudskom spisu posl.br. St-14/2010, a nalazi se i u dokumentaciji stečajnog dužnika kojom raspolaže stečajni upravitelj Miroslav Mikić iz Slav.Broda, Petra Krešimira IV 25.

 

UKUPNO UTVRĐENE VRIJEDNOSTI 1,522.590,00 kn. (slovima: jedanmilijunpetstodvadesetdvijetisućepetstodevedeset kn i 00 lipa).

 

Navedene pokretnine ne mogu se prodati na trećem ročištu za javnu dražbu ispod 2/3 utvrđene vrijednosti, odnosno 1,015.060,00 kn (slovima:jedanmilijunpetnaesttisućašezdesetkuna).

 

II – Javna dražba će se održati na dan

 

– 4 – Broj: St-13/2011-81

 

7.veljače 2011. u 12,30 sati, u prostorijama Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slav.Brodu, Trg pobjede 13/III, sudnica 89/III.

 

III – Porez na promet nekretnina i PDV plaća kupac.

 

IV – Pravo sudjelovanja na javnoj dražbi imaju samo oni ponuditelji koji najkasnije do održavanja ročišta za dražbu, uplate jamčevinu u visini 10% utvrđene vrijednosti, na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Osijeku br. 2390001-1300000200, poziv na broj 05 221-13-2011 i dokaz o tome predoče stečajnom sucu prije početka dražbe (u vidu potvrde banke o izvršenoj transakciji). Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć. Jamčevinu nisu dužni položiti razlučni vjerovnici kojima je to pravo upisano u zemljišnim knjigama i drugim javnim registrima i ako njihove tražbine dostižu iznos jamčevine te ako bi se, s obzirom na njihov prednosni red i utvrđenu vrijednost predmeta prodaje, taj iznos mogao namiriti iz kupovnine.

 

V – Kupac je dužan uplatiti razliku između jamčevine i postignute kupovnine u roku od 15 dana od dana zaključenja javne dražbe. Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu, Sud će posebnim rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu, a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj prodaji. Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena, vratit će se jamčevina odmah nakon zaključenja dražbe.

 

VI – Imovina će se rješenjem o dosudi, dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu.

 

VII – Prijenos prava vlasništva na kupca i brisanje svih upisanih založnih prava i tereta, Sud će odrediti nakon što kupac položi cjelokupni iznos kupovnine te nakon što rješenje o dosudi postane pravomoćno.

 

VIIIPOSEBNI UVJETI PRODAJE

Imovina se prodaje po cjelinama uz izuzetak da se iz druge cjeline posebno mogu prodavati samo vozila označena pod red.br. 1 i 2 koja čine kamion Mercedes 918 Atego, i kamion Mercedes Actros. Prednost pri kupovini ima onaj ponuditelj koji ponudi kupnju cjelokupne imovine, odnosno sve četiri cjeline zajedno. U slučaju prodaje samo nekretnina, kupac je dužan osigurati bez naknade, prostor za smještaj pokretnina stečajnog dužnika do njihova unovčenja.

 

IX – Prodaja se obavlja po načelu „viđeno kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Zainteresirane osobe mogu razgledati imovinu i dokumentaciju vezanu za istu, a posebice zapisnik o procjeni vrijednosti osnovnih sredstava sudskog vještaka Đure Šarić u kom je sadržana evidencija i opis svake pojedine pokretnine koje čine četvrtu cjelinu, u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem Miroslavom Mikić iz Slavonskog Broda, Petra Krešimira IV br. 25, (mob. O98/263-737).

 

– 5 – Broj: St-13/2011-81

 

X – Ovaj zaključak objavit će se na oglasnoj ploči Suda, te na internet stranicama web-stečaj.

 

Obrazloženje

 

Rješenjem ovog suda br. St-14/2010 od 7.travnja 2010., otvoren je stečajni postupak nad dužnikom MLJEKARA STARO PETROVO SELO d.o.o, u stečaju Staro Petrovo Selo. U stečajnu masu ušla je imovina navedena u izreci ovog zaključka. Temeljem pravomoćnog rješenja o prodaji br. St-14/2010 od 30.rujna 2010. zakazane su ukupno dvije javne dražbe, a budući zainteresiranih ponuditelja nije bilo, valjalo je odrediti treću javnu dražbu. Prilikom utvrđivanja uvjeta prodaje na trećoj javnoj dražbi Sud je uz primjenu odredaba čl. 97 i 142 Ovršnog zakona (NN br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 88/05 i 67/08), početne cijene odredio u okviru 2/3 utvrđenih vrijednosti pa je iz tih razloga odlučeno kao u izreci po čl. 164 st. 4 i 6 Stečajnog zakona (NN br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03 i 82/06, dalje SZ), a uz odgovarajuću primjenu čl. 143l, te čl. 146 OZ-a.

 

U Slav. Brodu, 21.siječnja 2011.

STEČAJNI SUDAC:

Vesna Vukelić

Related Post

STEČAJ U SEKULIĆU

Autor - 30/01/2013 0
Kroz dražbe na Trgovačkom sudu vrijednost nekretnina DI Sekulić smanjena je sa 120 na 38 milijuna kuna. Stečaj bi mogao…

INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA

Autor - 27/09/2012 0
NOVA GRADIŠKA, 26. rujan 2012. – Konferencija povodom završetka projekta tehničke pomoći IPA IIIc ˝Potpora učinkovitoj provedbi sheme dodjele bespovratnih…

IPAK SE MOŽE

Autor - 13/11/2014 0
ZAGREB / NOVA GRADIŠKA, 13. studeni 2014. – Emil Tedeschi, predsjednik uprave ATLANTIC GRUPE, u emisiji Hrvatske televizije Otvoreno pohvalio…