EU ZASTUPNICA MARIJANA PETIR

471 0

DIREKTIVA O GMO-u UGROŽAVA SUVERENITET

DRŽAVA ČLANICA – U okviru rasprave na sjednici Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane o podnesenom prijedlogu Vijeća o izmjeni Direktive 2001/18/EZ o mogućnosti da države članice ograniče ili zabrane uzgoj genetički modificiranih organizama (GMO-a), Marijana Petir se zauzela za poboljšanje postojećeg pravnog okvira EU kojim se mora osigurati pravo država članica da samostalno odlučuju o tome hoće li dopustiti uvođenje GMO organizama u okoliš ili neće.

 

Istaknula je da je Hrvatska država slobodna od GMO-a (GMO-free) zahvaljujući relevantnim odlukama svih županija kojima se na području pod njihovom ingerencijom zabranjuje ispuštanje živih GMO u okoliš pa i u pokusne svrhe. No, kako je navela, ova direktiva ne štiti Hrvatsku ukoliko neka susjedna država odluči dozvoliti sjetvu GMO stoga se je založila da pravna osnova Direktive bude utemeljena na pitanjima zaštite okoliša „jer vjetar i pčela ne znaju gdje su granice država“.

 

Dokazano je da GMO-i štetno utječu na okoliš, na biološku raznolikost te na lokalnu poljoprivrednu proizvodnju, stoga se genetički modificirane organizme i njihovo uvođenje u okoliš mora tretirati sukladno načelu predostrožnosti, te Petir smatra da se upravo na tom načelu mora više inzistirati.

 

Nije prihvatljivo da kompanija koja proizvodi GMO, prema prezentiranom prijedlogu Vijeća ministara, a nakon što nadležno tijelo na EU razini provede procjenu rizika, više ne mora dokazivati da njegov proizvod neće imati neželjene lokalne utjecaje na okoliš i prirodu, već upravo suprotno, države članice moraju dokazivati da je taj rizik moguć, kako bi isključile pojedina geografska područja o uvođenja GMO-a. Time se daju neviđena prava tvrtkama, tretirajući suverene države i privatne tvrtke kao ravnopravne subjekte. Marijana Petir ocijenila je takvu odredbu kao udar na suverenitet država i tražila da se navedena formulacija briše.

 

Također, prijedlogom se zaboravlja na prava građana država članica EU zajamčenima Aarhuškom konvencijom kada su posrijedi pitanja okoliša (poput prava na javnu raspravu ili podnošenja pravnog lijeka) niti obveze prekograničnih konzultacija, koja također uključuje sudjelovanje javnosti u susjednim državama.

 

„Ovo je za mene potpuna novost u dosadašnjoj politici zaštite okoliša Europske unije, te se nadam da se u budućnosti neće u tom smjeru mijenjati druga pravna stečevina EU u području okoliša kojom se s pravom na globalnom planu EU može ponositi“ rekla je Petir.

Related Post