ISKORISTITE PRILIKU – ŽUPAN OBJAVIO JOŠ JEDAN NATJEČAJ

469 0

SLAVONSKI BROD, 18. srpanj 2013. – Nakon prvog kruga župan brodsko-posavski Danijel Marušić raspisao je i drugu javni natječaj za prikupljanje prijava za sufinanciranje obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba.

 

Natječaj objavljujemo u cijelosti.

 

Na temelju Odluke o predmetu, broju i visini iznosa financiranja sustava za korištenje OIE u 2013. godini (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 2/13)i točke I. Odluke o kriterijima odabira sredstava i o provedbi Natječaja u projektuPoticanje korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) kod fizičkih osoba na području Brodsko-posavske županije za 2013. godinu(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 10/13), Brodsko-posavska županija objavljuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Brodsko-posavske županije u sufinanciranju projekta POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (OIE) KOD FIZIČKIH OSOBA NA PODRUČJU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU-DRUGI KRUG

1. Davatelj sufinanciranja

Brodsko-posavska županija, P. Krešimira IV br 1, 35 000 Slavonski Brod, OIB:27400987949,tel.: 443-126, faks: 404-190, e-pošta: komunalno@bpz.hr

2. Predmet sufinanciranja

Ugradnja sljedećih sustava OIE:

solarnih toplinskih kolektora za pripremu potrošne tople vode iliza pripremu potrošne tople vode i potporu grijanju

sustav za korištenje biomase-sustav skotlom na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkim kotlom na drva za pripremu potrošne tople vode i grijanje

2.1. Priroda i opseg sufinanciranja

Ugradnja 100 sustava OIE u kućanstva Brodsko-posavske županije tijekom 2013. godine i tougradnja sustava sa solarnim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i potporu grijanju u 70 kućanstva, sustava s kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za pripremu potrošne tople vode i grijanje, u 30 kućanstava.

Pod sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije smatraju se isključivo:

a) solarni toplinski kolektori za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i potpore grijanju koji se sastoje od minimalno sljedećih komponenti:

solarni toplinski kolektori,

nosači solarnih toplinskih kolektora,

spremnici tople vode i

ostala opreme solarnog kruga: oprema za automatsku regulaciju, pumpna grupa – cirkulacijska pumpa, ekspanziona posuda i ventili (zaporni, nepovratni i sigurnosni), izolirani cjevovod i pribor za postavljanje;

b) sustavi za korištenje biomase i to sustavi skotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za pripremu potrošne tople vode i grijanje koji se sastoje od sljedećih komponenti:

spremnik drvne sječke/peleta,

sustav za dobavu drvne sječke/peleta s pužnim vijkom,

kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva,

plamenik za drvnu sječku/pelete,

oprema za automatsku regulaciju kotla,

spremnici tople vode (toplinski spremnik za pirolitički sustav je obvezan),

kotlovska pumpna grupa – cirkulacijska pumpa, ekspanziona posuda i ventili (zaporni, nepovratni i sigurnosni) i

pribor za postavljanje

2.2. Korisnici sufinanciranja

Fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Brodsko-posavske županije i koje ulažu vlastita sredstva i to u iznosu od najmanje 50% opravdanih troškova ulaganja u projekte za koje se raspisuje Natječaj (u tekstu: korisnici sredstava).

Pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti i fizičke osobe suvlasnici višestambenih zgrada koji se na Natječaj prijavljuju putem upravitelja zgrade ili ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade.

2.3. Iznos sufinanciranja

Troškovi opreme i ugradnje navedenih sustava u kućanstvima sufinancirat će se u iznosu od 50% nepovratnih sredstava odnosno do maksimalnog iznosa od 15.000,00 kn(sa PDV-om) po kućanstvu.

Nepovratna novčana sredstva će se isplaćivati za troškove nabave i ugradnje opreme sustava za korištenje OIE nastale nakon 01. siječnja 2013. godine.

3. Uvjeti koje moraju zadovoljiti prijavitelji i potrebna dokumentacija kojom dokazuju njihovo ispunjenje

3.1. Uvjeti kojima podnositelji prijava moraju udovoljavati:

· punoljetne fizičke osobe s prebivalištem na području Brodsko-posavske županije na adresi na kojoj se planira ugradnja sustava(izuzetak su novogradnje gdje nije nužno imati prebivalište na adresi na kojoj se planira ugradnja sustava);

· objekt u koji se planira ugradnja sustava mora se nalaziti na području Brodsko-posavske županije;

· posjeduju dokaz o vlasništvu nad objektom u kojeg planiraju ugraditi sustav;

· posjeduju odgovarajući pravomoćni akt kojim se dopušta građenje objekta u koji se planira ugradnja sustava za korištenje OIE;

· ulažu vlastita sredstava u projekt korištenja obnovljivih izvora energije za koji traže sufinanciranje te prihvaćaju opće uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju projekata za koje se odobravaju sredstva Brodsko-posavske županije sukladno Natječaju;

· posjeduju suglasnost svih suvlasnika za ugradnju sustava za korištenje OIE u zajednički objekt

· ugraditi sustav koji će biti zasebna funkcijska cjelina i koji će se sastojati iz svih potrebnih tehničkih komponenti;

· ugrađeni sustav mora ostati u vlasništvu Korisnika sredstava najmanje 5 godina, u protivnom je Korisnik sredstava dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava

· pratiti godišnju potrošnju energije u objektu u koji ugradi sustav u narednih pet godina i obavještavati Županiju o tome.

3.2. Potrebna dokumentacija

Podnositelji prijava dužni su dostaviti:

potpisani i cjelovito popunjeni obrazac: Prijavni obrazacza podnošenje zahtjeva za sufinanciranje (Prilog 1.-obrazac se može naći na web stranici Brodsko-posavske županije;www.bpz.hr);

presliku osobne iskaznice (obje strane)i uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 30 dana) za djecu, kojima se dokazuje njihovo prebivalište na lokaciji objekta u koji se ugrađuje sustav OIE;

vlasnički list za objekt u kojem se planira ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, ne stariji od 30 dana;

odgovarajući pravomoćni akt kojim se dopušta građenje objekta u koji se planira ugradnja sustava za korištenje OIE.Kao dokaz može se priložiti preslika vlasničkog lista s upisanom građevinom temeljem uporabne dozvole, pravomoćna građevinska dozvola, potvrda glavnog projekta, rješenje za građenje,rješenje o uvjetima građenja odnosno rješenje o izvedenom stanju ili drugi odgovarajući akt kojim se dokazuje zakonitost izgrađenog objekta ovisno o tome kad je objekt sagrađen

potpisanu i kod javnog bilježnika ovjerenuIzjavu o prihvaćanju općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju Projekta, u slučaju suvlasništva i od strane svih suvlasnika i sa traženim podacima o svim suvlasnicima predmetne nekretnine potpisanu i kod javnog bilježnika ovjerenu istu Izjavu (Prilog 2. -obrazac se može naći na web stranici Brodsko-posavske županije:www.bpz.hr );

troškovnik predviđenih radova sa detaljnim opisom opreme (proizvođač i tehničke karakteristike)i sa iskazanim jediničnim cijenama i sveukupnim cijenama s PDV-om

bjanko zadužnica na iznos 15.000,00 kn ovjerena kod javnog bilježnika za ispunjenje uvjeta iz točke 3.1. ovogNatječaja

druga dokumentacija na zahtjev Županije.

Dokumentacija se prilaže u izvorniku ili preslici.

Podnositelj prijave može se prijaviti isključivo za jedan sustav za korištenje obnovljivih izvora energije koji su predmet Natječaja.

4. Kriteriji za odabir najpovoljnijih prijavitelja

Uz zadovoljenje uvjeta prijave na Natječaj, postupak za ocjenjivanje pristiglih prijava i odabir korisnika sredstava vršit će se na temelju liste prednosti sastavljene bodovanjem. Kriteriji za bodovanje prijava opisani su u Odluci o kriterijima odabira korisnika sredstava iprovedbi Natječaja, KLASA: 315-04/13-01/1, URBROJ: 2178/1-11-01-13-14 od 29.svibnja 2013. godine, koja je objavljena u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije” i na web stranici Brodsko-posavske županije www.bpz.hr.Lista prednosti za dodjelu sredstava utvrđuje se obzirom na broj dodijeljenih bodova. Prednost pri odabiru imat će prijavitelji koji su ostvarili veći broj bodova temeljem propisanih kriterija bez obzira na vrstu sustava. U slučaju da veći broj korisnika ima dodijeljen jednaki broj bodova, lista prednosti generirat će se na osnovu datuma predanog zahtjeva (urudžbenog datuma prijave) tako da raniji datumi prijave imaju prednost.

Sve podnesene prijave na Natječaj predmet su provjere.

5. Dostava prijave

Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objave Natječaja.

Prijava se dostavlja osobno putem urudžbenog zapisnika ili preporučenom pošiljkom putem pošte. Prijava se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom prijavitelja te ostalim podacima sukladno tekstu i uvjetima iz javnog poziva na adresu:

Brodsko-posavska županija

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša

P. Krešimira IV. br.1

35000 Slavonski Brod

uz naznaku: Korištenjeobnovljivih izvora energije u kućanstvima Brodsko-posavskežupanije (naziv sustava za koji se prijavljuje)–drugi krug – Ne otvaraj.

 

Nepotpune prijave, prijave dostavljene nakon isteka navedenog roka kao i prijave koje se ne odnose na predmet Natječaja, neće se razmatrati.

U roku za dostavu prijave prijavitelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti svoju prijavu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena ili dopuna prijave dostavlja se na isti način kao i prijava.

U slučaju odustajanja od natjecanja, natjecatelj može istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene prijave.

Prijave pristigle nakon isteka roka za zaprimanje prijava ne otvaraju se i vraćaju se natjecateljima koji su ih dostavili.

6. Rezultati natječaja

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Županije u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu. Na temelju prijedloga Povjerenstva, odluku o odabiru korisnika sredstava donijet će Župan Brodsko-posavske županije. Odluka o odabiru/neodabiru bit će dostavljena svim podnositeljima prijava u roku 15 dana od objave rezultata natječaja.

Sa podnositeljima koji budu odabrani za sufinanciranje,Brodsko-posavska županija će zaključiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

7. Podnošenje prigovora

U roku od 5 dana od prijema Odluke o odabiru/neodabiru, svaki kandidat može podnijeti Županu prigovor na Odluku o odabiru/neodabiru. Prigovor se podnosi u pisanom obliku na istu adresu na koju se šalju prijave na Natječaj. Prigovorom se može tražiti samo preispitivanje Odluke u odnosu na moguću povredu prava podnositelja prigovora o ocjeni njegove ponude. Župan donosi Odluku o prigovoru u roku 15 dana od dana primitka prigovora.Odluka Župana o prigovoru je konačna.

8. Ostale informacije

Ovaj Natječaj objavljujese u lokalnom tjedniku „Posavska Hrvatska“ i službenoj web straniciBrodsko-posavske županije. Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje Brodsko-posavskoj županiji da osnovne podatke o korisniku i o ponuđenom projektu objavi na službenoj web stranici te u drugim izvještajima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na web straniciwww.bpz.hr, info telefonima 443-126, 404-191 ili putem e-pošte: komunalno@bpz.hr

9. Način ostvarivanja subvencije novčanih sredstava

Korisnici sredstava dužni su realizirati ugradnju u roku 60 dana od potpisa Ugovora o međusobnim pravima i obvezama. Proces ugradnje nadgledat će i pratiti stručne službe Brodsko-posavske županije kojima je odabrani korisnik dužan dati na uvid svu dokumentaciju propisanu Natječajem.

Nakon ugradnje opreme i realizacije projekta, korisnik sredstava dužan je Brodsko-posavskoj županiji dostaviti Zahtjev za povrat sredstava kojeg je sastavni dio slijedeća dokumentacija:

Faktura opreme i montaže;

Zapisnik o izvedenim radovima ovjeren od strane ovlaštenog izvođača;

Popunjeni i ovjereni garantni list za materijal/opremu i radove

Zapisnik o provedenom očevidu ili fotografije ugrađenog sustava.

10.Realizacija prihvaćenih prijava

Brodsko-posavska županija će po zahtjevima za povrat sredstavakorisnika sredstava, ako zadovoljavaju sve tražene uvjete, u roku 15 dana od dana ispostavljanja dokumentacije iz točke 9.isplatiti na tekući račun korisnika nepovratna sredstva u iznosu 10% opravdanih troškova ulaganja (do maksimalnog iznosa 3.000 kn) te zatražiti dostavu dijela, 40%opravdanih troškova ulaganja (do maksimalnog iznosa 12.000 kn), sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nažiroračun Brodsko-posavske županije,a prema Ugovoru o zajedničkom financiranju između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Brodsko-posavske županije. Nakon uplate njihovog dijela Brodsko-posavskoj županiji, isti će se proslijediti na tekući račun korisnika radi uplate ukupnih 50% opravdanih troškova ulaganja (do maksimalnih15.000 kn).

ŽUPAN

Danijel Marušić, dr.vet.med.

 

 

Related Post