OPĆINA CERNIK

703 0

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone

gospodarske namjene

CERNIK, 8. travanj 2013. – Općinsko vijeće Općine Cernik na 27. sjednici održanoj 12. ožujka 2013. godine, donijelo je Odluku o izradi ciljane I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene Cernik. Razlog za izradu ciljane I. Izmjene i dopune Plana jeste usklađenje s novom katastarskom izmjerom i izvedenim stanjem regulacije potoka Rešetarice, uz brisanje izmještenog dijela državne ceste D-51 na potezu iza križanja s županijskom cesta Ž-4140 (zadržavanje postojeće trase D-51), te dopunom namjene površina vezano uz naprijed navedene Izmjene i dopune. Paralelno s izradom ovog Plana provodi se II Izmjena i dopuna PPUO Cernik, pa će se prilikom izrade ovih Izmjena i dopuna provesti usklađenje planova niže i više razine.

Related Post