JAVNI POZIV GRADA NOVA GRADIŠKA

871 0

NOVA GRADIŠKA, 18. studeni 2014. – Grad Nova Gradiška uputio je javni poziv za sufinanciranje novog zapošljavanja na području grada Nova Gradiška.

Temeljem Programa sufinanciranja novog zapošljavanja na području grada Nova Gradiška, Upravni odjel za gospodarstvo objavljuje javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje novog zapošljavanja.

Korisnici sredstava potpore su subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište, odnosno prebivalište na području Grada.

Korisnici sredstava potpore ne mogu biti subjekti koji obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja, (npr. samostalna zanimanja zdravstvenih djelatnika, odvjetnika, javnih bilježnika, tumača, prevoditelja, predavačke djelatnosti i sl.), za novozaposlene osobe na radnim mjestima koji se bave točenjem pića, kockanjem, kladioničarskim i sličnim djelatnostima, ustanove i udruge.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, soba 62 ili na telefon 035/ 362-432, kontakt osoba Jasna Ćosić.

 

PROGRAM

sufinanciranja novog zapošljavanja na području Grada Nove Gradiške


1. CILJ PROGRAMA

Poticanje novih zapošljavanja, te direktni utjecaj na razvoj obrta, malog i srednjeg

poduzetništva, odnosno povećanje broja zaposlenih na području Grada Nove Gradiške.

Za sufinanciranje kroz jednokratnu pomoć za novo zapošljavanje Grada Nove Gradiške

osigurava sredstva u iznosu od

• 7.500,00 kuna za jednu novozaposlenu osobu koju zapošljava prvi puta, sa područja

Grada Nove Gradiške, sa stupnjem obrazovanja VŠS i VSS i/ili prvostupnik/baccalaureus

i mag. struke na radnom mjestu VŠS ili VSS struke,

• 5.500.00 kuna za jednu novozaposlenu osobu koju zapošljava prvi puta sa područja

Grada Nove Gradiške sa stupnjem obrazovanja SSS i VKV na radnom mjestu SSS i VKV

struke i

• 3.500,00 kuna za jednu novozaposlenu osobu koju zapošljava prvi puta sa područja

Grada Nove Gradiške sa stupnjem obrazovanja NKV i bez zanimanja.

Sredstva iz stavka 2. ove točke su nepovratna.

2. KORISNICI PROGRAMA

Korisnici sredstava potpore su subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju

razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine”, broj 29/02 , 63/07, 53/12 i 56/13), koji su u

cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište, odnosno prebivalište na području Grada.

Korisnici sredstava potpore ne mogu biti subjekti koji obavljaju djelatnosti slobodnih

zanimanja, (npr. samostalna zanimanja zdravstvenih djelatnika, odvjetnika, javnih bilježnika,

tumača, prevoditelja, predavačke djelatnosti i sl.), za novozaposlene osobe na radnim

mjestima koji se bave točenjem pića, kockanjem, kladioničarskim i sličnim djelatnostima,

ustanove i udruge.

3. FINANCIJSKA SREDSTVA

Fond za realizaciju ovog Programa osigurati će se u Proračunu Grada Nove Gradiške.

4. KRITERIJI ZA ODOBRENJE SREDSTAVA

Kod kandidiranja za sredstva projekta obvezno je ispuniti slijedeće uvjete:

• Da korisnik sredstava /poslodavac/ ispunjava uvjete iz točke 2. ovog Programa,

• Obveza poslodavca je da zadrži postojeći broj zaposlenih dok traje dodijeljena potpora,

• Novozaposlenu osobu sufinanciranu iz ovog Programa poslodavac mora zadržati

najmanje 12 mjeseci od dana zaključenog Ugovora o zapošljavanju,

• Osoba koju poslodavac prijavljuje kao novozaposlenu osobu mora se voditi u Evidenciji

nezaposlenih osoba u HZZ, Područni ured Slavonski Brod, Ispostava Nova Gradiška,

• Da su podmirene sve porezne obveze prema važećim zakonima RH,

• Da su podmirene sve obveze prema Gradu Nova Gradiška.

5. NAČIN PROVOĐENJA PROGRAMA

Korisnik sredstava iz ovog Programa /poslodavac/ podnosi ZAHTJEV za sredstva Grada Nove

Gradiške 30 dana nakon zaključenog Ugovora o zapošljavanju s novozaposlenom osobom

najkraće na rok od 12 mjeseci.

Uz zahtjev se prilaže slijedeća dokumentacija:

• Popunjen obrazac ZAHTJEVA (naziv, sjedište, OIB, djelatnost, telefon/faks, poslovna

banka, broj žiro računa),

• Izjavu o korištenju sredstava potpore male vrijednosti,

• Presliku Ugovora o zapošljavanju s novozaposlenom osobom (jednom ili više njih),

*

• Izjavu o broju stalno zaposlenih osoba,

• izjavu da će se zadržati postojeći broj zaposlenih najmanje 12 mjeseci od dana

zaključenog Ugovora s novozaposlenom osobom za koju je podnesen zahtjev za

sufinanciranje,

• Dokaz podnositelja zahtjeva da su podmirene sve porezne obveze prema RH.

Grad će prikupiti slijedeću dokumentaciju:

• Izvadak iz obrtnog registra ili Rješenja o upisu u sudski registar,

• Dokaz da je novozaposlena osoba bila na Evidenciji nezaposlenih osoba u HZZ, Područni

ured Slavonski Brod, Ispostava Nova Gradiška.

• Dokaz da su izmirene sve financijske obveze prema Gradu Nova Gradiška.

6. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Korisnici sredstava iz ovog Programa ZAHTJEV mogu podnijeti do iskorištenja sredstava na

adresu: Grad Nova Gradiška, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg kralja Tomislava 1, 35400

Nova Gradiška.

7. TIJELO NADLEŽNO ZA OCJENU PODNESENIH ZAHTJEVA

Za ocjenu podnesenih ZAHTJEVA , te konačnu odluku u vezi istih, donosi Gradonačelnik Grada

Nove Gradiške uz prethodno mišljenje nadležnog Povjerenstva koje imenuje Gradonačelnik.

Ukoliko je zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava iz ovog Programa podnesen za

novozaposlenu osobu s višim stupnjem spreme (obrazovanja) u odnosu na potrebnu stručnu

spremu za radno mjesto na kojem je zaposlena osoba, poslodavac ima pravo samo na potporu

prema potrebnoj stručnoj spremi za radno mjesto u Ugovoru o zapošljavanju s

novozaposlenom osobom.

8. ROK ZA RJEŠAVANJE ZAHTJEVA

Gradonačelnik Grada Nove Gradiške pristigle zahtjeve rješavati će u roku od 15 dana od dana

podnošenja istih.

Odlukom iz stavka 1. ove točke određuje se obveza zaključivanja Sporazuma o međusobnoj

suradnji između Grada Nove Gradiške i poslodavca koji je ostvario pravo za sredstva iz ovog

Programa, odnosno sredstva za sufinanciranje novozaposlenih osoba.

Sporazumom iz stavka 2. ove točke između ostalog utvrđuju se i instrument osiguranja

povrata sredstava u slučaju nenamjenskog korištenja sredstava iz ovog Programa (bjanko

mjenica i/ili zadužnica, solemnizirane kod javnog bilježnika, naslovljena na Grad Novu

Gradišku u iznosu dodijeljene potpore).

9. ROK ZA UPLATU SREDSTAVA POSLODAVCIMA

Grad Nova Gradiška se obvezuje temeljem točke 1. stavka 2. ovog PROGRAMA sredstva u

navedenim iznosima uplatiti na žiro račun poslodavca čiji ZAHTJEV je ocijenjen pozitivno u

roku od 30 dana od dana donesene Odluke iz točke 7. ovog Programa.

10. ROK TRAJANJA POTPORE (OBVEZE POSLODAVCA)

Rok trajanja obveze poslodavca da zadrži novozaposlenu osobu za koju je podnio zahtjev za

dodjelu bespovratnih sredstava sukladno ovom Programu je 12 mjeseci od dana zaključenog

Ugovora o zapošljavanju s novozaposlenom osobom nakon stupanja na snagu ovog Programa.

11. INSTRUMENT PRAĆENJA NAMJENSKOG KORIŠTENJA SREDSTAVA

Grad Nova Gradiška, odnosno Upravni odjel za gospodarstvo zadužuje se za vođenje Evidencije

pozitivno riješenih ZAHTJEVA, te vršenje provjere kod poslodavca za vrijeme trajanja

Programa o provođenju Ugovora o zapošljavanju iz točke 5. ovog Programa.

Ukoliko poslodavac raskine Ugovor o zapošljavanju prije isteka ugovorenog roka, Grad Nova

Gradiška će aktiviranjem instrumenta osiguranja ostvariti povrat sredstava iz ovog Programa.

Ukoliko poslodavac raskine Ugovor o zapošljavanju ili odjavi registriranu djelatnost prije isteka

ugovorenog roka Grad Nova Gradiška će aktiviranjem instrumenta osiguranja ostvariti povrat

sredstava iz ovog Programa.

12. MOGUĆNOST IZLASKA IZ PROGRAMA

Ukoliko poslodavac kojem su uplaćena sredstva po ovom Programu iz opravdanog razloga

(sukladno Zakonu o radu) mora raskinuti Ugovor o zapošljavanju s novozaposlenom osobom, u

*

tom slučaju se pismenim zahtjevom obraća Gradu Nova Gradiška, te Odluku o opravdanosti po

svakom pojedinačnom zahtjevu donosi Gradonačelnik Grada Nove Gradiška, kao i konačnu

odluku.

Podnošenje zahtjeva za raskid Ugovora o zapošljavanju koji je sufinanciran iz ovog Programa

neće se ocijeniti opravdanim ukoliko se isti podnese u roku kraćem od 6 mjeseci od dana

zaključivanja istog.

Podnošenje zahtjeva za raskid Ugovora o zapošljavanju i/ili samozapošljavanju koji je

sufinanciran iz ovog Programa neće se ocijeniti opravdanim ukoliko se isti podnese u roku

kraćem od 6 mjeseci od zaključivanja istog.

13. ZAVRŠNE ODREDBE

Nakon objave ovog Programa i stupanja na snagu Upravni odjel za gospodarstvo će u roku 15

dana objaviti tekst JAVNOG POZIVA za dodjelu sredstava iz PROGRAMA sufinanciranja novog

zapošljavanja na području Grada Nove Gradiške.

Javni poziv će se objaviti na oglasnoj ploči i službenom portalu Grada www.novagradiska.hr


Ovaj program stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Novogradiškom glasniku.


REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD NOVA GRADIŠKA

GRADONAČELNIK

Klasa: 300-01/14-01/01

Urbroj:2176/15-02-14-01

Nova Gradiška, 05. 11. 2014.

GRADONAČELNIK

Željko Bigović, ing.

 

Related Post

U POVODU DANA GRADA

Autor - 10/12/2013 0
NOVA GRADIŠKA, 10. prosinca 2013. – U povodu Dana grada zamjenica gradonačelnika mr. Mr. Ljiljana Lukačević otvorila je 5. prosinca…

KP Slavča

Autor - 25/01/2012 0
NOVA GRADIŠKA, 25. siječanj 2011. – Promjene, koje je uvjetovala nova gradska vlast u konsolidaciji Komunalnog poduzeća Slavča, ponajprije su…

AKTUALNI SAT GRADSKOG VIJEĆA

Autor - 04/12/2013 0
Plaćanje prekršajne kazne Dariu Mareniću nije dobra poruka poslana građanima jer treba poštovati odluku Prekršajnog suda, a postavlja se i…