OTVOREN STEČAJ NAD HRVATSKIM RADIOM RADIO POSTAJOM NOVA GRADIŠKA

1098 0

NOVA GRADIŠKA, 15. veljače 2011. – Mirna Vujčić, stečajna sutkinja u Trgovačkog suda u Osijeku – Stalna služba u Slavonskom Brodu donijela je rješenje kojim se otvara stečajni postupak nad Hrvatskim radiom radio postajom Nova Gradiška. Stečajnim upraviteljem imenovan je Zdenko Bešlić dipl. ecc iz Slavonskog Broda. Pozivaju se stečajni

vjerovnici da u roku od 15 dana od isteka osmog dana po objavi oglasa o otvaranju stečajnog postupka u Narodnim novinama, a izlučni i razlučni vjerovnici da u istome roku navedenom obavijeste stečajnog upravitelja o svojim pravima te pravnoj osnovi i predmetu prava odnosno dijelu imovine na koji se odnosi razlučno pravo.

Ročište na kojemu se ispituju prijavljene tražbine (ispitno ročište) zakazano je za 15. travnja 2011. godine u prostorijama Trgovačkog suda u Osijeku, Stalne službe u Slavonskom Brodu. Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka (izvještajno ročište) održat će se istog dana. Podsjetimo da je, postupajući po prijedlogu Grada Nova Gradiška kao stečajnog vjerovnika, Trgovački sud 25. listopada 2010. godine donio rješenje kojim je pokrenuo prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Privremeni stečajni upravitelj Slavko Strizić, podnio je pisano izviješće o provedenim radnjama u prethodnom postupku 25. studenog 2010. godine. Uvidom u izviješće privremenog stečajnog upravitelja utvrđeno je da su na strani stečajnog dužnika ispunjeni zakonski razlozi za otvaranje stečajnog postupka jer je stečajni dužnik nesposoban za plaćanje.

Prema potvrdi o solventnosti Hypo Alpe Adria-bank d.d. Zagreb, kod koje stečajni dužnik ima otvoren glavni račun preko kojeg obavlja poslovanje, na dan 17. studenog 2010. godine dužnik ima evidentirane nepodmirene obveze u iznosu od 2.411.755,43 kuna, a prema izvješću o solventnosti iste banke od 10. studenog 2010. godine broj dana neprekidne blokade računa iznosi 919, a broj dana blokade računa u proteklih 6 mjeseci 185. Nadalje, iz izvješća privremenog stečajnog upravitelja proizlazi da stečajni dužnik nije prezadužen, jer ukupna knjigovodstvena vrijednost imovine stečajnog dužnika (dugotrajne i kratkotrajne) iznosi 2.972.499,00 kuna, a ukupne obveze stečajnog dužnika iznose 2.663.993,00 kuna te je njegova imovina veća od ukupnih obveza za iznos od 308.506,00 kuna. Strukturu imovine stečajnog dužnika prema izvješću stečajnog upravitelja čine pokretnine i novčane tražbine, a po ocjeni privremenog stečajnog upravitelja dugotrajna imovina koju stečajni dužnik iskazuje u bilanci je precijenjena u odnosu na stvarno stanje utvrđeno potvrdama mjerodavnih institucija. s obzirom da iz potvrde Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda Nova Gradišci i Uvjerenja Državne geodetske prave Područnog ureda za katastar Slavonski Brod, Ispostava Nova Gradiška proizlazi da stečajni dužnik nije upisan kao vlasnik nekretnina u k.o. Nova Gradiška.

Iz izvješća nadalje proizlazi da strukturu kratkotrajne imovine čine potraživanja, o čijoj se naplativosti privremeni stečajni upravitelj nije mogao očitovati te da s obzirom na nedostatak likvidnih sredstava i veliki iznos dospjelih nepodmirenih obveza daljnji rad stečajnog dužnika nije moguć bez dodatnog zaduživanja ili reprograma dugova, a činjenica da kratkotrajna imovina čini svega 45% kratkoročnih obveza i da je 45% dugotrajne imovine financirano iz kratkoročnih izvora, jedan je od glavnih, ali ne i jedini, uzrok nelikvidnosti dužnika te se očitovao da nastavno tome nije mogao jednoznačno utvrditi da li je imovina stečajnog dužnika dostatna za pokriće troškova stečajnog postupka. Obveze (kratkotrajne i dugotrajne) stečajnog dužnika u ukupnom iznosu od 2.663.993,00 Kn čine obveze prema bankama i kreditnim institucijama, obveze po osnovi zajmova, depozita, obveze prema dobavljačima, zaposlenicima te po osnovi poreza i doprinosa. Kod Izvješća privremeni stečajni upravitelj u cijelosti je ostao i na ročištu radi izjašnjenja o prijedlogu i utvrđivanju uvjeta za otvaranje stečajnog postupka. Na ročištu radi izjašnjenja o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka i utvrđivanju uvjeta za otvaranje stečajnog postupka održanom dana 1. prosinca 2010. zakonski zastupnik stečajnog dužnika Rade Aleksić očitovao se da je dužnik predao bilancu za 2009. godinu, da je u toj bilanci iskazivao dugotrajnu i kratkotrajnu imovinu, da je u dugotrajnoj imovini pod „građevinskim objektima“ iskazivao vrijednost antenskog stupa i kućice za odašiljač koji su locirani na brdu Slavča, a pod „postrojenjima i opremom“ u iznosu od 468.726,00 kuna – opremu i uređaje za emitiranje radijskog programa (odašiljačku antenu, odašiljač od 1 Kw, četiri link antene za prijem i odašiljanje programa, miksete, kompjuter za emitiranje glazbe), te jednu prikolicu za automobil koja je vlasništvo stečajnog dužnika. Očitovao se da je pod stavkom „ostala materijalna imovina“, a koja je iskazana u iznosu od 1.189.293,00 Kn iskazivana vrijednost osobnih automobila koja je dužnik imao u leasingu, a koji su prema njegovim saznanjima vraćeni leasing društvima u travnju mjesecu 2010. godine. Očitovao se i da je stečajni dužnik imao i potraživanja od kupaca, a po osnovi više ugovora za reklamu, nešto novca u blagajni te da je imao i obveze po ugovorima o najmu antenskog stupa sa društvima T-Mobile d.o.o. te Odašiljači i veze d.o.o., obveze prema bankama i financijskim institucijama, prema Poreznoj upravi, po osnovi najma prema Radio Croatia d.o.o., te prema Gradu Nova Gradiška po osnovi zakupnine za poslovni prostor za dva mjeseca,. da je tijekom 2009. godine stečajni dužnik zapošljavao 16 radnika te da ih sada zapošljava devet, da su obveze za plaće radnicima u 2009. godini izvršene u neto iznosu, ali nisu ispunjene obveze u brutu tj. obveze prema fondovima i Poreznoj upravi, pa postoje dugovanja po toj osnovi, da od srpnja mjeseca 2010. godine radnicima nisu isplaćivane plaće, da je od Grada Nova Gradiška primao potporu iz Gradskog proračuna za kojeg nije postojala obveza vraćanja, ali da su ostala nepodmirena dva račun za zakupninu poslovnog prostora prema Gradu, da stečajni dužnik vodi ovršni postupak sa Bankom Brod d.d. Na temelju tako provedenog postupka ocijenjeno je da su ispunjene zakonske pretpostavke za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

Iz potvrde Hypo Alpe Adira-bank od 17. siječnja 2010. godine proizlazi da stečajni dužnik na dan 17. studenog 2010. godine ima evidentirane nepodmirene obveze u ukupnom iznosu od 2.411.755,43 kuna u razdoblju duljem od 60 dana od dana sastavljanja potvrde, a koje je trebalo na temelju valjanih osnova za naplatu bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa. Iz strukture obveza kojima je blokiran račun stečajnog dužnika priloženih na str. 60 spisa proizlazi da se radi o obvezama stečajnog dužnika prema Državnom proračunu Republike Hrvatske fondovima, Hrvatskom društvu skladatelja, Gradu Nova Gradiška, Banci Brod d.d. i drugim vjerovnicima, iz čega nesporno proizlazi da je na strani stečajnog dužnika ostvaren stečajni razlog insolventnosti. Iz izvješća privremenog stečajnog upravitelja proizlazi da stečajni dužnik nije prezadužen tj. da je imovina koju iskazuje u strukturi bilance za 2009. godinu veća za iznos od 308.506,00 kuna od dospjelih obveza. Iz potvrde Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda Nova Gradiška proizlazi da stečajni dužnik nije vlasnik nekretnina na području K.O. Nova Gradiška. Iz potvrde Policijske postaje Nova Gradiška od 10. studenog 2010. proizlazi da je dužnik vlasnik lake prikolice i korisnik osobnog automobila marke Citroen vlasništvo Unicredit leasing d.o.o.. Iz iskaza zakonskog zastupnika stečajnog dužnika Rade Aleksić proizlazi da stečajni dužnik raspolaže određenim građevinskim objektima koje iskazuje u bilanci, kao i postrojenjem, opremom i uređajima za emitiranje radijskog programa te osobnim automobilom koju opremu u bilanci iskazuje u iznosu od 468.726,00 kuna te da stečajni dužnik ima gotovinskih sredstava u blagajni i tražbina prema korisnicima usluga oglašavanja. Stoga je pri odlučivanju o tome da li je imovina stečajnog dužnika dostatna za namirenje troškova stečajnog postupka, rukovodeći se utvrđenjima privremenog stečajnog upravitelja, a i iskazom zakonskog zastupnika stečajnog dužnika, ocjena ovoga suda, da imovina kojom raspolaže stečajni dužnik i koju je dužnik iskazao u bilanci za 2009. godinu u iznosu od 2.972.499,00 kuna nije neznatne vrijednosti (građevinski objekti iskazni u bilanci u iznosu od 507.575,00 kuna, pokretna imovina – postrojenja i i oprema iskazana u bilanci u iznosu od 468.726,00 kuna, alati, transportna imovina u iznosu od 38.802,00 kuna, ostala materijalna imovina u iznosu od 1.189.293,00 kuna, novčane tražbine, novac u blagajni odnosno ukupna kratkotrajna imovina u iznosu od 768.103,00 kuna) te neovisno o tome što je u međuvremenu dio imovine umanjen tj. vozila korištena na leasing vraćena davateljima leasinga, a dužnik ne dolazi upisan kao vlasnik nekretnina, ista dostatna za namirenje predvidivih troškova stečajnog postupka koji involviraju sudske troškove stečajnog postupka, nagradu za rad i izdatke stečajnog upravitelja te i druge zakonom određene troškove stečajnog postupka. Stoga je utvrđeno da su ispunjeni zakonski razlozi za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom – obrazlaže stečajna sutkinja Mirna Vujčić.  

Related Post