“SIGURNA KUĆA” – JAVNI POZIV

914 0
7. svibanj 2012. – Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne(regionalne)samouprave (“Narodne novine”, br. 117./93., 69./97., 33./00., 73./00., 127./00., 117./01., 150./02., 147./03., 132./06. i 73./08.), i Programajavnih potrebai potrebnih sredstava u područjima zdravstva i socijalne skrbi za koja se sredstva izdvajaju iz ProračunaBrodsko-posavske županije za 2012. godinu koji je usvojila Županijska skupština 18. prosinca 2012., i Odluke Župana o provedbi Poziva za prijavu Programa rada savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji organizacija civilnog društva KLASA:023-01/12-01/186, URBROJ:2178/1-11-01-12-1Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb objavljuje

 

POZIV

za prijavu Programa rada savjetovališta i skloništa za ženei djecužrtve nasilja u obitelji organizacija civilnog društva u Brodsko-posavskoj županiji za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje

od 1.siječnja do 31. 12. 2012.

FINANCIJSKA POTPORA

Organizacija civilnog društva se, sukladno ovom Pozivu, prijavljuju za financijsku potporu Programima rada savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji (u daljnjem tekstu: Programi rada savjetovališta i skloništa) čije je vremensko trajanje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.)

Brodsko-posavska županija osigurava financijska sredstva za rad organizacijacivilnog društva koje vode savjetovališta i skloništa za žrtve nasilja.

2.UVJETI PRIJAVE

Prijedlozi Programa rada savjetovališta i skloništa će biti uzeti u obzir za financiranje ako organizacija civilnog društva i program koji se prijavljuju udovoljavaju sljedećim općim uvjetima:
 1. registracija organizacije civilnog društvau Brodsko-posavskoj županiji,
 2. djelovanje organizacije civilnog društvaje u službi općeg dobra i javnosti u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske,
 3. organizacija civilnog društva u djeluje u području aktivnosti raspisanim pozivom što je razvidno u Statutu,
 4. organizacija civilnog društva ima ljudske i materijalne resurse za provedbu prijavljenog programa,
 5. organizacija civilnog društva ne obavlja poslove iz djelokruga državne uprave,
 6. djelatnost organizacije civilnog društva nije financirana po posebnim propisima ili se u cijelosti ne financira iz drugih izvora,
 7. organizacijacivilnog društva ima tijela upravljanja (skupština, upravni odbor) koji vode učinkovitu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu,
 8. program koji organizacija civilnog društva prijavljuje je osmišljen tako da zadovoljava opće potrebe i služi općem dobru, a ne isključivo strukovno potrebe svojih članova/članica,
 9. organizacija civilnog društva vodi transparentno financijsko poslovanje,

te sljedećim posebnim uvjetima:

 1. organizacija civilnog društva dostavila je Program rada savjetovališta i skloništa,
 2. organizacija civilnog društva pruža usluge savjetovanja i sigurnog smještaja žrtvama nasilja s područjajedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave na čijem području je sjedište organizacije civilnog društva koja vodi savjetovalište i sklonište
 3. bez naknade pruža usluge savjetovanja korisnicima(individualno, grupno, putem web stranice, promidžbenih materijala, organizacije edukacija, radionica i slično) te informiranja i upućivanjau postojeće stručne službe, usluge ili aktivnosti u zajednici u cilju što učinkovitijeg osamostaljivanje i povratka žrtvama nasilja u obitelji, da vodi dokumentaciju o svakom korisnikuusluga savjetovališta i skloništa za žrtve nasilja u obitelji,
 4. uredno dostavljenazavršna narativnai financijska izvješća za 2011. godinu,
 5. uključuju korisnike u razvoji praćenje programa,
 6. neposredno rade s korisnicima,
 7. razvijaju suradnju s drugim organizacijama civilnog društvai ostalim partnerima (jedinicama lokalne i područne/regionalne samouprave).

3.  PRIJAVA PROGRAMA RADA SAVJETOVALIŠTA  I SKLONIŠTA MORA SADRŽAVATI:

 1. Program rada savjetovališta i skloništaza 2012. godinu,
 2. Financijski plan, odnosno proračun za 2012. godinu s naznačenim izvorima i visinomsredstava, te vlastitim sredstvima,
 3. Presliku Statuta,
 4. Presliku Potvrde o upisu u Registar neprofitnih organizacija (RNO),
 5. Presliku Rješenja o registraciji podnositelja zamolbe i imenovanja osobe ovlaštene zazastupanje organizacije civilnog društva , ne starije od 6 mjeseci,
 6. Popis članova tijela upravljanja sukladno Statutu,
 7. Popis zaposlenih osoba u organizaciji civilnog društva prema zanimanju i zvanju (ukoliko postoje zaposlene osobe),
 8. Životopis voditelja , stručnih radnika i vanjskih suradnika ne stariji od 6 mjeseci s datumom i potpisom voditelja te preslike svjedodžbi i diploma, potvrde o dodatnoj izobrazbi iz područja rada sa žrtvama nasilja u obitelji,
 9. Popis osoba za koje se traži sufinanciranje plaća s naznačenim bruto iznosom plaća i postotkom sredstava koja se traže od Brodsko-posavske županije,
 10. Detaljan opis prostora i opreme,
 11. Popis dostavljene dokumentacije s potpisom ovlaštene osobe i pečatom organizacije civilnog društva.

Program rada savjetovališta i skloništa mora sadržavati:

 • razrađen Program rada savjetovališta i skloništa s naznakom ciljeva, te metoda i vrsta predviđenih aktivnosti;
 • odredbe o organizaciji rada savjetovalištai skloništa;
 • odredbe o potrebnom broju stručnih i drugih radnika;
 • odredbe o potrebnombroju vanjskih stručnih radnika;
 • predviđen broj korisnika usluga savjetovalištai skloništa;
 • naznaku o uključenosti drugih stručnih institucija na području jedinica lokalne i područne (regionalne)samouprave u rad savjetovališta te
 • ostala pitanja bitna za ostvarivanje ciljeva rada savjetovališta i skloništa.

Obrazac za prijavu može se dobiti:

 • u Brodsko-posavskoj županiji, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnuskrb, P. Krešimira 1, Slavonski Brod, soba 303 i 308., od 8-15 sati, petnaest dana od dana objave Javnog poziva,
 • na web stranici Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr)

Dokumentaciju treba poslati isključivo poštom na adresu : Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnuskrb, P. Krešimira IV/1.

Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način podnesene prijave, koje nisuu skladu s uvjetima ovoga poziva, neće se razmatrati.

4. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objavepoziva,na web stranici Brodsko-posavske županije. (www.bpz.hr)

Zadnji dan natječaja je petnaest dana od dana objave poziva , te se prijava s poštanskim žigom nakon toga dana neće razmatrati.

5. ROK I NAČIN  OBJAVE   PRIHVAĆENIH PROGRAMA RADA

Organizacija civilnog društva koja je prijavila Program rada savjetovališta i skloništa dobit će pisani odgovor s informacijom o prihvaćanju ili neprihvaćanju projekta te s prikazom financijskih sredstava odobrenih za 2012. godinu od strane Brodsko-posavske županije.

6. PRAVO PRIGOVORA

Rok za prigovor na proceduru poziva je 8 dana od dana objave na web stranici Županijei dostave organizaciji civilnog društva koja je prijavila Program rada.

 

KLASA:023-01/12-01/186

URBROJ:2178/1-11-01-12-2

Slavonski Brod, 4.svibnja 2012.

 

PROČELNICA

 

Klara Šćuka, prof.

 

Related Post