SEKULIĆ SE PRODAJE NA JAVNOJ DRAŽBI

958 0

NOVA GRADIŠKA, 7. ožujak 2011. – Stečajna sutkinja Trgovačkog suda u Osijeku – Stralna služba u Slavonskom Brodu u stečajnom postupku DI „Stjepan Sekulić“ Nova Gradiška oglasila je javnu dražbu i prodaju nekretnina stečajnog dužnika. Na ročištu za prvu javnu dražbu 28. ožujka navedene nekretnine prodavat će se po početnim cijenama

koje su jednake procijenjenim i utvrđenim vrijednostima te ispod navedenih cijena se ne mogu prodavati na tom ročištu.

 

I – Temeljem pravomoćnog rješenja o prodaji nekretnina u stečajnom postupku br. St-29/11-80 od 15. veljače 2011. uz odgovarajuću primjenu propisa o ovrsi, izlažu se prodaji na prvoj javnoj dražbi nekretnine stečajnog dužnika D.I. STJEPAN SEKULIĆ, Nova Gradiška kako slijedi:

 

1. nekretnine i pokretnine koje u naravi predstavljaju pogon Pilana, i to:

– nekretnine upisane u zk.ul.br. 4282 k.o. Nova Gradiška koja se sastoji iz katastarskih čestica:

– k.č.br. 2796/1 više zgrada i industrijsko dvorište u ulici Petra Svačića sa 66956 m2

– k.č.br. 2852/1 Kuća i dvorište u ulici Ljudevita Posavskog sa 452 m2, na kojima su upisana razlučna prava u zemljišnim knjigama pod brojem: Z-2298/7, Z-1049/08, Z-1052/08, Z-3353/09

– nekretnina upisanih u zk.ul.br. 4284 k.o. Nova Gradiška, i to.

– k.č.br.: 2797/1 Pašnjak u ulici Petra Svačića sa 4939 m2, na kojima su upisana razlučna prava u zemljišnim knjigama pod brojem: Z-3353/09

– k.č.br. 2797/3 Pašnjak u ulici Petra Svačića sa 4531 m2, na kojima su upisana razlučna prava u zemljišnim knjigama pod brojem: Z-3353/09

– k.č.br. 2905/39 Pašnjak u ulici Petra Svačića sa 1847 m2, na kojima su upisana razlučna prava u zemljišnim knjigama pod brojem: Z-3353/09

– k.č.br. 2905/41 Parkiralište u ulici Petra Svačića sa 94 m2, na kojima su upisana razlučna prava u zemljišnim knjigama pod brojem: Z-3353/09

– k.č.br. 2908/2 Industrijsko dvorište u ulici Petra Svačića sa 2205 m2, na kojima su upisana razlučna prava u zemljišnim knjigama pod brojem: Z-3353/09 po početnoj cijeni 40.970.072,00 kn,

pokretnina – strojeva i opreme pogona Pilana koja imovina je slobodna imovina – neopterećena, a koja se sastoji od tehnološkog postrojenja, pilane, pojedinačnih strojeva za obradu drveta i opreme pogona, po početnoj cijeni od 2.628.934,75 kn,

Ukupna početna cijena za cijeli pogon Pilana – nekretnine i pokretnine je 43.599.006,75 kn;

2. – nekretnine i pokretnine pogona Radinost:

– nekretnine upisane u zk.ul.br. 3903 k.o. Nova Gradiška koja se sastoji iz katastarskih čestice:

– k.č.br. 2589/2 Oranica u Urijama sa 5706 m2, na kojima su upisana razlučna prava u zemljišnim knjigama pod brojem: Z-1499/09, Z-1759/09, Z-1759/09, Z-1760/09, Z-1761/09, Z-1762/09, Z-1763/09

– k.č.br. 2780/3 Tvornica namještaja i tvorničko dvorište sa 17526 m2, na kojima su upisana razlučna prava u zemljišnim knjigama pod brojem: Z-1499/09, Z-1759/09, Z-1760/09, Z-1761/09, Z-1762/09, Z-1763/09

– k.č.br. 2781/8 Parkiralište na Urijama sa 1612 m2, na kojima su upisana razlučna prava u zemljišnim knjigama pod brojem: Z-1499/09, Z-1759/09, Z-1760/09, Z-1761/09, Z-1762/09, Z-1763/09, Z-3353/09

– k.č.br. 2782/6 Gospodarsko dvorište na Urijama sa 1782 m2, Z-1761/09-1499/09, Z-1759/09, Z-1760/09, Z-1761/09, Z-1762/09, /-1763/09 i Z-3353/09, a koje nekretnine su opterećene sa razlučnim pravima po početnoj cijeni 24.708.841,00 kn,

pokretnina – strojeva i opreme pogona Radinost što je slobodna, neopterećena imovina koja se sastoji od tehnološke linije proizvodnje namještaja, pojedinačnih strojeva za obradu drveta i oprema pogona, po početnoj cijeni 2.298.941,06 kn.

Ukupna početna cijena imovine – nekretnina i pokretnina pogona Radinost je 27.007.782,06 kn;

 

3. Nekretnina i pokretnina pogona Tvornica koji obuhvaćaju nekretnine upisane u zk.ul.br. 4284 k.o. Nova Gradiška, i to:

– k.č.br. 2304/11 Pašnjak u ulici Petra Svačića sa 6342 m2, na kojima su upisana razlučna prava u zemljišnim knjigama pod brojem: Z-3353/09

– k.č.br. 2304/13 Pašnjak u ulici Petra Svačića sa 734 m2, na kojima su upisana razlučna prava u zemljišnim knjigama pod brojem: Z-3353/09

– k.č.br. 4153/1 Skladište u Urijama sa 8738 m2, na kojima su upisana razlučna prava u zemljišnim knjigama pod brojem: Z-3353/09 te nekretnine upisane u zk.ul.br. 4283 k.o. Nova Gradiška, i to k.č.br. 2913/1 Više zgrada i industrijsko dvorište u Ulice Nikola Tesla sa 44690 m2, na kojima su upisana razlučna prava u zemljišnim knjigama pod brojem: Z-3353/09, Z-1865/06, Z-1341/08, po početnoj cijeni 48.218.105,00 kn

pokretnina – strojeva i opreme pogona Tvornica, koje nisu opterećene nikakvim pravima u korist trećih osoba, a koje se sastoje od pojedinačnih strojeva za obradu drveta, strojeva za tapetarsku proizvodnju i opreme pogona, a po početnoj cijeni 1.644.017,68 kn. Ukupna početna cijena nekretnina i pokretnina pogona Tvornica je 49.862.122,68 kn.

 

III – Pravo sudjelovanja na javnoj dražbi imaju samo oni ponuditelji koji do dana održavanja ročišta za dražbu uplate jamčevinu u visini 10% utvrđene vrijednosti na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slav.Brodu br. 2390001-1300001180, s pozivom na br. 100-76-06 i dokaz (potvrda banke o izvršenoj transakciji) o tome predoče stečajnom sucu prije početka dražbe. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć. Jamčevinu nisu dužni položiti razlučni vjerovnici ako njihove tražbine dostižu iznos jamčevine i ako bi se, s obzirom na njihov prednosni red i utvrđenu vrijednost nekretnine, taj iznos mogao namiriti iz kupovnine.

 

IV – Kupac je dužan uplatiti razliku između jamčevine i postignute kupovnine u roku od 15 dana po zaključenju javne dražbe.

 

V – Ako kupac u određenom roku ne položi kupovninu, Sud će posebnim rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu, a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj prodaji. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, vratit će se iznos jamčevine po zaključenju ročišta za dražbu.

 

VI – Imovina će se rješenjem dosuditi kupcu koji ponudi najvišu cijenu.

 

VII – Porez na promet nekretnina plaća kupac.

 

VIII – Prijenos prava vlasništva na kupca i brisanje svih upisanih založnih prava i tereta, Sud će odrediti nakon što kupac položi cjelokupni iznos kupovnine, te nakon što rješenje o dosudi postane pravomoćno.

 

IX – Prodaja se obavlja po načelu „viđeno kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Zainteresirane osobe mogu razgledati nekretnine i dokumentaciju vezanu za iste, u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem Zdenkom Bešlićem.

Related Post

PRTOJEKT CROATIAN MAKERS

Autor - 24/04/2015 0
ZAGREB / NOVA GRADIŠKA, 24. travanj 2015. – Nenad Bakić, poznati investitor i poduzetnik, odlučio je pokrenuti i financirati projekt…