DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

544 0

SLAVONSKI BROD, 20. srpnja 2015. – Zbog dugog perioda toplih i sunčanih dana, isušenosti tla i postojeće biljne vegetacije, upozoravamo građane na oprez pri spaljivanju suhe trave, korova i ostalog niskog raslinja,

smeća i drugog otpada, kao i oprez pri bacanju opušaka, kako ne bi došlo do požara u kojima mogu nastati velike materijalne štete i ugrožavanja života ljudi i imovine.

 

Osobito je potreban oprez prilikom radova na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina jer zbog nedovoljne pažnje pri rukovanju vatrom ili zapaljivim predmetima može doći do takvih požara koji mogu izmaći kontroli, pa se vatra može proširiti na šume, gospodarske i stambene objekte, a time i ugroziti ljudske živote. Stoga pozivamo građane na dosljedno poduzimanje propisanih sigurnosnih mjera prilikom spaljivanja na otvorenom prostoru.

Mjere kojih se treba pridržavati propisane su općinskim i županijskim odlukama o spaljivanju na otvorenom prostoru uz poseban naglasak na slijedeće:

 

Mjere kojih se treba pridržavati:


• Tvari koje se spaljuju moraju se izmjestiti na dovoljnu udaljenost od vodova el. energije, javnih cesta, željezničke pruge, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata koje bi vatra ili dim mogli ugroziti,

• Oko mjesta spaljivanja potrebno je izorati ili na drugi način očistiti sigurnosni pojas u širini najmanje 5 metara,

• Ovisno o količini tvari i površini koja se spaljuje, potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja punoljetnih osoba za eventualno gašenje požara ako vatra izmakne kontroli,

• Na mjestu spaljivanja potrebno je osigurati priručna sredstva za gašenje (lopate, kante s vodom i dr.),

• Spaljivanje se vrši isključivo danju, za mirna vremena bez vjetra, uz stalnu nazočnost osobe koja vrši spaljivanje,

• Kod većih površina od 1 ha potrebno je osigurati dežurstvo javne vatrogasne postrojbe ili dobrovoljnog vatrogasnog društva,

• Zabranjeno je u šumi i na udaljenosti 200 metara od šume spaljivati suhu travu, korov i druge tvari, kao i ložiti otvorenu vatru bez odobrenja pravne osobe koja gospodari šumom i šumskim zemljištem,

• Nakon obavljenog spaljivanja potrebno je mjesto pregledati i ostatak žara u potpunosti ugasiti.

 

Kaznene odredbe:


Za izazivanje požara Zakonom o zaštiti od požara predviđena je novčana kazna za fizičku osobu u iznosu od 15 tisuća do 150 tisuća kuna, a u slučaju nehaja u iznosu od 2 tisuće do 15 tisuća kuna.

 

Novčanom kaznom od 15 do 150 tisuća kuna kaznit će se pravna osoba koja propustaom izazove požar, odnosno od 2 do 15 tisuća kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi.

 

Ovakvim nepromišljenim radnjama može se počiniti i kazneno djelo “Dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom” za koje se može izreći novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine ako je djelo počinjeno iz nehaja, a ako je počinjeno s namjerom, kazna zatvora od šest mjeseci do osam godina, ovisno o posljedicama.

 

(FO DVD Okučani)

Related Post