Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju poljoprivrede BPŽ

572 0

BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi („Narodne novine”,  broj  19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 56. i članka 94. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 15/13 – pročišćeni tekst, 4/18), članka 15. i članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 1/20), Zakona o udrugama („Narodne novine”, broj 74/14, 70/17 i 98/19) te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima  financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15) i Odluke Župana KLASA: 302-01/20-01/05, URBROJ: 2178/1-09-20-01 od 10. veljače 2020. godine,

objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju poljoprivrede na području Brodsko-posavske županije za 2020. 

UVOD

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije poziva udruge i ostale neprofitne organizacije da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama koji doprinose razvoju poljoprivrede i očuvanju ruralnog prostora na području Brodsko-posavske županije.

Udruge i ostale neprofitne organizacije sukladno ovom natječaju mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji/e sadrže sljedeće aktivnosti:

Podrška u osnivanju te radu i organizacijskom razvoju udruga s područja županije (potpora mladim poljoprivrednicima, sufinanciranje provedbe godišnjeg programa aktivnosti LAG-a Posavina, LAG-a Zapadna Slavonija i LAG-a Slavonska ravnica, udruge mljekara Brodsko-posavske županije, provođenje programa uzgoja nazimica, proširenje genetske varijabilnosti, monitoring kvalitete meda, organizacija sadnje šuma te zaštitu u zbrinjavanju napuštenih i zaštićenih životinja).

Edukacija članova udruga kroz organiziranje i sudjelovanje na tečajevima, osposobljavanjima i posjetima oglednim proizvođačima i uzgajivačima.

Organizacija manifestacija (pokladna jahanja, Poljoprivredno poduzetničke ideje 2020., Nacionalna izložba pasa CAC-HR, Natjecanje orača, Izbor najuzornije seoske žene), i sudjelovanje na izložbama i sajmovima u svrhu prezentacije, promocije i unapređenja trženja  poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina.

Najniži iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedinog programa/projekta/manifestacije je 1.000,00 kuna, a najviši do 60.000,00 kn, odnosno do 100.000,00 kn za potpore mladim poljoprivrednicima.

Program/projekt/manifestacija se može financirati u 100% iznosu prihvatljivih troškova programa/projekta/manifestacije, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava. U slučaju da se predmetni program/projekt/manifestacija ne financira u 100% iznosu iz proračuna Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: Županija), udruga je dužna osigurati preostali iznos financiranja do punog iznosa financiranja programa/projekta/manifestacije.

Županija zadržava pravo promjene ukupno odobrenog iznosa ovisno o kvaliteti programa/projekta/manifestacije i dinamici punjenja županijskog proračuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekta/manifestacija je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2020. godine.

UVJETI PRIJAVE

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu dodjeljivati će sredstva za financiranje programa/projekata/manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija, potencijalnih korisnika uz uvjet da:

su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;

su upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;

su registrirani kao udruge,zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti;

imaju sjedište na području Županije ili provode program/projekt/manifestaciju od međunarodnog značenja na području Županije;

su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti  koje  su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom (statut udruge mora biti usklađen s odredbama Zakona o udrugama „Narodne novine” broj 74/14, 70/17 i 98/19) ili udruga mora podnijeti zahtjev za usklađivanjem nadležnom uredu što dokazuje potvrdom nadležnog ureda, a osoba ovlaštena za zastupanje udruge mora biti u mandatu);

program/projekt/manifestacija koji prijave na javni natječaj Županije, bude ocijenjen kao  značajan (kvalitetan,inovativan i koristan)  za  razvoj poljoprivrede i očuvanje ruralnog prostora prema definiranim razvojnim i strateškim dokumentima;

su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije i drugih javnih izvora;

nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema  državnom proračunu i proračunu Županije;

se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana člankom 48. Uredbe;

općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;

imaju utvrđen  način  javnog  objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu(mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);

imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa/projekta/manifestacije;

imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Županiji i drugim institucijama.

Potencijalni prijavitelj može podnijeti prijavu za jedan program/projekt/manifestaciju, za razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Na natječaj se ne mogu prijaviti aktivnosti koje se već u potpunosti financiraju iz proračunskih sredstava Brodsko-posavske županije ili drugih javnih izvora.

Financirati, odnosno sufinancirati će se samo programi/projekti/manifestacija  koji/e će se provoditi tijekom 2020. godine.

KRITERIJI ZA ODABIR

Kriteriji za odabir programa, projekata, manifestacija su sljedeći:

 • institucionalna sposobnost prijavitelja/partnera – ima li prijavitelj dovoljno iskustva i stručnog kapaciteta za provedbu planiranih aktivnosti programa/projekta/manifestacije (imaju li odgovarajuće sposobnosti i vještine za njegovu provedbu te znanja o problemima koji se rješavaju ovim natječajem); imaju li prijavitelj i partner(i) dovoljno upravljačkog kapaciteta (uključujući osoblje, opremu i sposobnost vođenja proračuna programa/projekta/manifestacije); postoji li jasna struktura upravljanja programom/projektom/manifestacijom; je li jasno definiran tim i obveze njegovih članova;
 • relevantnost programa/projekta/manifestacije – koliko je prijedlog programa projekta/manifestacije relevantan u odnosu na ciljeve i prioritetna područja aktivnosti natječaja (je li program/projekt/manifestacija u skladu s mjerama i aktivnostima u planiranim nacionalnim/regionalnim/lokalnim programima, strategijama i politikama koje su u nadležnosti davatelja financijskih sredstava); jesu li ciljevi programa/projekta/manifestacije jasno definirani i realno dostižni; jesu li aktivnosti programa/projekta/manifestacije jasne, opravdane, razumljive i provedive; jesu li rezultati jasno određeni i hoće li aktivnosti dovesti do ostvarivanja rezultata; ima li program/projekt/manifestacija jasno definirane korisnike (broj, dob, spol i sl.); definira li i u kojoj mjeri program/projekt/manifestacija njihove probleme i potrebe; pridonosi li program/projekt/manifestacija i u kojoj mjeri rješavanju problema korisnika; u kojoj mjeri su rezultati programa/projekta/manifestacije održivi;
 • proračun (troškovi) – jesu li troškovi programa/projekta/manifestacije realni u odnosu na određene rezultate i predviđeno vrijeme trajanja; jesu li troškovi programa/projekta/manifestacije usklađeni s planiranim aktivnostima progra-ma/projekta/manifestacije.

 

SADRŽAJ PRIJAVE

Prijedlozi programa/projekta/manifestacija dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Županije www.bpz.hr.

Obavezna dokumentacija:

 1. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac opisa programa/projekta/manifestacije;
 2. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac proračuna programa/projekta/manifestacije;
 3. preslika Izvoda o registraciji udruge iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra, ne starija od 3 mjeseca (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge iz registra i pribaviti će ga Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu);
 4. preslika Izvatka iz registra neprofitnih organizacija (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima organizacije iz registra);
 5. preslika ovjerenog važećeg statuta prijavitelja,
 6. financijski izvještaj udruge

za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima      i rashodima, bilanca i bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu;

za obveznike jednostavnog knjigovodstva: odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog podnositelja i godišnji financijski izvještaj  o primicima i izdacima za 2019. godinu;

 1. potpisana izjava o nepostajanju dvostrukog financiranja;
 2. Izjava o partnerstvu (ukoliko se program/projekt/manifestacija provodi u partnerstvu sa drugim prihvatljivim subjektima).

Neobavezni dijelovi prijave su izvodi iz novinskih članaka, publikacija, fotografije, nagrade i sl., kao dokaz dosadašnjih aktivnosti i realiziranih sličnih programa/projekata/manifestacija.

Udruga kojoj će biti odobreno financiranje prije potpisa ugovora će morati dostaviti sljedeće dokumente:

 1. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja;
 2. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja.

NAČIN PRIJAVE

Natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati poštom u zatvorenoj omotnici ili osobno na adresu:

Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu (NE OTVARAJ – Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija udruga koje doprinose razvoju poljoprivrede na području Brodsko-posavske županije za 2020.), P. Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod

Na omotnici je obavezno navesti naziv prijavitelja.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava kao i podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa/ projekta i manifestacija udruga koje doprinose razvoju poljoprivrede na području Brodsko-posavske županije za 2020. godinu.

Razmatrati će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Sva potrebne informacije vezane uz ovaj Javni natječaj mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije (ured 300), Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, tel. 035/216-263, e-mail: djuric@bpz.hr  i mvaroscic@bpz.hr

Odluka o objavi javnog natječaja – poljoprivreda 2020.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

 1. Pravilnik;
 2. Tekst javnog natječaja;
 3. Upute za prijavitelje;
 4. Obrasce za prijavu programa/projekta/manifestacije:

4.1. Obrazac opisa programa/projekta/manifestacije;

4.2. Obrazac proračuna programa/projekta/manifestacije;

 1. Popis priloga koji seprilažu prijavi;
 2. Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta/manifestacije;
 3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;
 4. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo);
 5. Obrazac ugovora o financiranju programa/projekta/manifestacije;

10.Obrasce za izvještavanje:

10.1.Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta/manifestacije;

     10.2.Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta/manifestacije;

     10.3.Obrazac financijskog izvješća PROR – POT.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sukladno članku 6. stavak 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka Brodsko-posavska županija, kao voditelj obrade, prikuplja, obrađuje i javno objavljuje osobne podatke prijavitelja programa, projekata i manifestacija u svrhu provedbe postupka dodjele financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju poljoprivrede na području Brodsko-posavske županije za 2020. godinu.

Dostavljeni osobni podaci čuvat će se do roka propisanog Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima  financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15) i Pravilnikom o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 3/18).

Svi prijavitelji programa, projekata i manifestacija čiji se osobni podaci prikupljaju, obrađuju i javno objavljuju, temeljem odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka imaju sljedeća prava: pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade dostavljenih osobnih podataka, pravo na prigovor na obradu te pravo na prenosivost osobnih podataka.

KLASA:320-01/20-01/06

URBROJ:2178/1-04-20-01

Slavonski Brod, 26. veljače 2020.

 

Related Post

POLICIJA UPOZORAVA I EDUCIRA

Autor - 21/07/2013 0
Policijski službenici Postaje prometne policije Slavonski Brod, jučer su, u vremenu od 10 do 14 sati, proveli preventivno represivnu akciju…